Tag archive for "featured"

CÁC NGHI LỄ PHẬT GIÁO

Học Phật

CÁC NGHI LỄ PHẬT GIÁO

No Comments 11 June 2019

Ðạo Phật đã du nhập vào Trung Hoa thời Ðông Hán Vĩnh Bình năm thứ 10 (năm 67 dương lịch) và truyền sang Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ nhất, trong lúc đã có sẵn Khổng giáo và Lão giáo, nên các Tổ Sư khai sáng mối đạo tại nước Việt lúc bấy giờ đã dùng phương tiện châm chước thích ứng với hai tôn giáo có sẵn, để hình thành Nghi Lễ Phật Giáo làm Pháp Môn hoằng hóa, hướng dẫn những kẻ sơ cơ nhập đạo một cách rất đắc lực... nguoiphattu.com

Continue Reading

PHÁP KHÍ MẬT TÔNG – CHUÔNG VÀ CHÀY KIM CANG

Biên khảo

PHÁP KHÍ MẬT TÔNG – CHUÔNG VÀ CHÀY KIM CANG

No Comments 25 May 2019

Pháp khí- còn gọi là Phật khí, Phật cụ, pháp cụ, đạo cụ - hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các dụng cụ dùng để tu chứng Phật pháp, thực hành các loại pháp sự để dâng pháp cúng dường… trong chùa viện Phật giáo. Hoặc các loại công cụ mà chúng Tăng sử dụng trong tư pháp và tu hành hàng ngày. Còn theo nghĩa hẹp, đó là chỉ những dụng cụ cúng dường chư phật, dùng trong các Pháp hội Đàn nghi, Đạo tràng trang nghiêm…

Continue Reading

GIỚI THIỆU VỀ CHỮ OM PHẠN NGỮ

Biên khảo

GIỚI THIỆU VỀ CHỮ OM PHẠN NGỮ

No Comments 24 May 2019

Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện tâm chí thành của cả thân, khẩu và ý...

Continue Reading

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Kinh điển

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

No Comments 24 May 2019

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) ngự trên đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng vô biên chúng Đại Bồ Tát, 8 Bộ Trời Rồng thảy đều vân tập. - Bấy giờ, Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát ngồi ngay trong Chúng, vì xót thương, lo lắng cho các hữu tình nên tác suy nghĩ này: “Chư Phật Như Lai dùng Nhân Duyên nào được Thân thanh tịnh, đầy đủ Tướng tốt?”...

Continue Reading

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHUỖI TRÀNG HẠT NIỆM PHẬT

Biên khảo

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHUỖI TRÀNG HẠT NIỆM PHẬT

No Comments 24 May 2019

Nếu ai dùng hạt cây tra làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp 1000 lần niệm không. Nếu như người nào cầu vãng sinh cõi tịnh độ của chư Phật và thiên cung, nên thụ trì chuỗi niệm châu này. Nếu người nào dùng hạt sen làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp vạn lần niệm không. Nếu ai dùng nhân-đà-la-khư-xoa làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp nghìn vạn lần niệm không... (Đ.Đ Thích Minh Nghiêm)

Continue Reading

CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ TRONG PHẬT GIÁO

Biên khảo

CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ TRONG PHẬT GIÁO

No Comments 24 May 2019

Trong Phật giáo chuỗi hạt đóng góp một vai trò rất quan trọng, Chuỗi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành. Nhận thấy hạt Bồ Đề có giá trị tâm linh cao, nhiều người coi chuỗi hạt là đồ trang sức hay cái gì đó của Phật giáo, nhưng đối với những người tu luyện thì đó là một pháp khí không thể nghĩ bàn chứ không phải một món trang sức tầm thường.

Continue Reading

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

Nghi quỹ

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

No Comments 26 April 2018

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Xin chứng biết cho con, cùng khắp vì bốn ân, ba cõi, sáu đường. Nay con chí thành phát nguyện tu trì hạnh của đất, noi theo gương Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất).

Continue Reading

Ý NGHĨA CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH & CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG

Biên khảo

Ý NGHĨA CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH & CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG

No Comments 25 June 2017

Chân ngôn “Om Mani Padme Hung” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong hình thức Báo thân, và chân ngôn của Ngài được tôn kính là tinh túy tình yêu thương và lòng bi mẫn vô điều kiện của chư Phật với hữu tình chúng sinh...

Continue Reading

BẠN THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thiền tông

BẠN THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

No Comments 21 June 2017

...Sau nhiều phần tôi đã giới thiệu cùng các bạn, bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hành. Chúng ta sẽ tập trung vào một vài phần quan trọng nhất, theo nghĩa bạn có thể áp dụng các phần này vào đời sống hàng ngày... (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)

Continue Reading

ĐỨC PHẬT – BẬC THẦY VĨ ĐẠI CỦA NHÂN LOẠI

Biên khảo

ĐỨC PHẬT – BẬC THẦY VĨ ĐẠI CỦA NHÂN LOẠI

No Comments 21 June 2017

Khi con Sư Tử bị thương nó biết nằm xuống liếm vết thương để tự chữa trị và nghỉ ngơi, nó không tiếp tục chạy theo con cái hay đi kiếm mồi. Nhiều người mất ngủ vì căng thẳng, lo lắng, bệnh tật hay bực tức trong lòng. Thiền định là phương cách giúp ta buông bỏ những điều đó. Khi quay về tiếp xúc với hơi thở, nương vào hơi thở thì chúng ta đứng ngồi được yên, ăn ngon và ngủ an lành. Thích Đạt Ma Phổ Giác

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes