Tag archive for "fea"

TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

Tịnh độ

TỊNH ĐỘ VẤN ĐÁP

No Comments 08 September 2011

Phật quí tại tâm, những ác nhơn vãng-sanh là thuở nay không biết phép Tịnh-độ mà tu, nay gần lâm chung có người chỉ điểm, nên hồi tâm niệm Phật, ấy là làm ác bấy lâu mà vô-tâm, nay sám-hối hồi tâm Phật mới rước. Chớ tiềm-tâm làm ác, tính điếm-đàng, xảo-quyệt, Trời Phật thua trí người sao? Trời Phật chuộng những người chân thật. Kẻ dữ được vãng-sanh vì có căn tu lúc trước nên Phật thương tình mà xui người chỉ điểm lúc lâm chung. Muôn người mới có một.

Continue Reading

KINH PHỔ MÔN (Tỳ kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch)

Nghi quỹ

KINH PHỔ MÔN (Tỳ kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch)

No Comments 20 January 2011

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an đến mọi loài.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes