BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Sách PDF, Uncategorized

BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

No Comments 11 February 2016

Tập sách nầy in lại những bài viết về Trung Quán Luận, đã đăng trong Nguyệt San Phật Học. Ngài Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận và những kinh sách khác, được chư thiền đức xưng tán là Đệ nhị Thích Ca, đã vạch ra thời kỳ chuyển pháp lần thứ hai. Trong những tác phẩm của người, Trung Quán Luận trình bày tánh Không, phần tinh túy của giáo lý đạo Phật... HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes