BOOK: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT “HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG”

Sách PDF

BOOK: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT “HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG”

No Comments 11 February 2016

Ta Bà nơi chốn dừng chân, Xác thân cõi tạm trả vay nghiệp trần, Trầm luân sanh tử tử sanh, Nhất câu Phật hiệu hiền tiền Tây Phương. Bài kệ phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền: "Nguyện tôi đến lúc sắp mạng chung, Trừ hết tất cả các chướng ngại, Chính mắt gặp Phật A Di Đà, Liền được vãng sanh cõi An Lạc. Đại Sư Ân Quang nói: Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh tây phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, cái công đức này không thể nghĩ bàn...

Continue Reading

BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Sách PDF, Uncategorized

BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

No Comments 11 February 2016

Tập sách nầy in lại những bài viết về Trung Quán Luận, đã đăng trong Nguyệt San Phật Học. Ngài Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận và những kinh sách khác, được chư thiền đức xưng tán là Đệ nhị Thích Ca, đã vạch ra thời kỳ chuyển pháp lần thứ hai. Trong những tác phẩm của người, Trung Quán Luận trình bày tánh Không, phần tinh túy của giáo lý đạo Phật... HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Continue Reading

BOOK: KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT GIẢNG GIẢI – HT. TUYÊN HÓA (TRỌN BỘ 25 TẬP)

Sách PDF

BOOK: KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT GIẢNG GIẢI – HT. TUYÊN HÓA (TRỌN BỘ 25 TẬP)

No Comments 09 February 2016

Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chổ của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chổ của Phật, cũng là chổ ở của Pháp, cũng là chổ ở của Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi Phật vừa mới thành Chánh Giác, thì nói bộ Kinh Hoa Nghiêm này, để giáo hoá tất cả Pháp Thân Đại Sĩ… HT. TUYÊN HÓA.

Continue Reading

BOOK: PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

Sách PDF

BOOK: PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

No Comments 09 February 2016

Mật Tông chính là Kim Cang Thừa, duyên sanh ở Ấn Ðộ, là thời kỳ cuối cùng của đại thừa Phật giáo thuộc hệ mật thừa, hay còn gọi là chân ngôn tông. Theo lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ, Phật giáo có bốn giai đoạn phát triển từ nguyên thủy Phật giáo, bộ phái Phật giáo, đại thừa Phật giáo và hậu kỳ Kim Cang Thừa. Ðến công nguyên thế thứ 13, Mật Tông dần dần thất truyền, chỉ lưu lại ở các bản kinh Vi Ðà cổ, bộ Kinh ảnh huởng rất lớn trong tông phái triết học xã hội Ấn Ðộ… THÍCH LINH QUANG.

Continue Reading

BOOK: LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – THÍCH CHÂN QUANG

Sách PDF

BOOK: LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – THÍCH CHÂN QUANG

No Comments 09 February 2016

Luật Nhân Quả Nghiệp Báo đã được nói đến tại Ấn Độ trước khi đức Phật ra đời và nó trở thành một giáo lý quan trọng của đạo Phật. Điều này nói lên hai ý nghĩa: - Một, những Đức Phật quá khứ, những vị Bích Chi Phật đã từng tuyên giảng về Nghiệp Báo và giáo lý này lan truyền đến Phật Thích Ca. - Hai, đối với những giáo lý sẵn có, nếu là chân lý, luôn luôn được đạo Phật chấp nhận và phát huy, nếu phi chân lý, sẽ bị đạo Phật loại trừ. Đây là tinh thần khách quan bao dung của Đạo Phật... THÍCH CHÂN QUANG.

Continue Reading

BOOK: TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN – HT. THÍCH THANH TỪ

Sách PDF

BOOK: TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN – HT. THÍCH THANH TỪ

No Comments 09 February 2016

Tập luận này có ba phần : Phần đầu là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên “TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN”, phần thứ hai tên “TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU”, phần thứ ba tên “HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ UYỂN LĂNG LỤC”. Hai phần sau do Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép lại. Rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá... HT. THÍCH THANH TỪ

Continue Reading

BOOK: LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – PATRUL RINPOCHE

Sách PDF

BOOK: LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – PATRUL RINPOCHE

No Comments 09 February 2016

... Một khi thị kiến thiêng liêng đã trở thành một kinh nghiệm sống thực thì tiến trình tu tập của giai đoạn thành tựu được hoàn tất, và sau đó, hành giả có thể đi sâu hơn vào các chứng nghiệm bằng cách tu tập dựa trên các năng lực vi tế (subtle energies) của thân, qua việc làm chủ hơi thở, qua những tư thế của thân cùng các pháp môn du già khác... Trong các giai đoạn phát triển và thành tựu, ta đạt được trí tuệ chói ngời (dpe’i ye shes) nhờ vào những kinh nghiệm thiền định để chỉ cho ta thấy đâu là bản tánh của tâm... PATRUL RINPOCHE

Continue Reading

BOOK: ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH – HT. THÍCH TRÍ TỊNH (VIỆT DỊCH)

Sách PDF

BOOK: ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH – HT. THÍCH TRÍ TỊNH (VIỆT DỊCH)

No Comments 08 February 2016

... Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt đẹp nhất trần gian, ngát hương khắp mười phương các cõi pháp giới. Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể... HT. THÍCH TRÍ TỊNH Việt dịch.

Continue Reading

BOOK: BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG – THÍCH TỪ THÔNG

Sách PDF

BOOK: BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG – THÍCH TỪ THÔNG

No Comments 08 February 2016

... Bát Nhã Ba La Mật, với nhà Phật học được xem là thứ trí tuệ cứu kính, so với các trí tuệ. Xử dụng trí tuệ đáo bỉ ngạn, con người có khả năng nhận thức thế giới, thông qua ngũ nhãn của mình. Khi đề cập thứ trí tuệ cứu kính, nhà Phật ít dùng từ trí tuệ theo nghĩa thông thường. Để chỉ thứ trí tuệ độc đáo cứu kính ấy, nhà Phật thường xử dụng nguyên âm bằng cái từ Bát Nhã. Nói đến Bát Nhã, người Phật học hiểu ngay là thứ trí tuệ độc đáo cứu kính, có khả năng nhận thức vũ trụ nhân sinh... THÍCH TỪ THÔNG.

Continue Reading

BOOK: HÀNH TRÌ GIÁC NGỘ – TULKU THONDUP RINPOCHE

Sách PDF

BOOK: HÀNH TRÌ GIÁC NGỘ – TULKU THONDUP RINPOCHE

No Comments 08 February 2016

Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số điểm về việc vận dụng những hoạt động hằng ngày của chúng ta như sự thực hành Giáo pháp và làm cho sự thực hành Giáo pháp được hiệu quả. Theo kinh điển mật truyền của Phật giáo, bản tâm, hay tâm không bị lừa dối, chính là Phật tánh. Nhưng khuôn mặt thật tánh của tâm bị che ám bởi vô minh và cảm xúc nhiễm ô, giống như mặt trời bị mây đen che phủ... TULKU THONDUP RINPOCHE

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes