VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

Nghi quỹ

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

No Comments 26 April 2018

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Xin chứng biết cho con, cùng khắp vì bốn ân, ba cõi, sáu đường. Nay con chí thành phát nguyện tu trì hạnh của đất, noi theo gương Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất).

Continue Reading

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

Mật tông, Nghi quỹ

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

No Comments 22 February 2015

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý - Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh - Ước nguyện trân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý - Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng tâm trìu mến... (Geshe Langri Thangpa)

Continue Reading

QUÁN THẾ ÂM  THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN THẾ ÂM THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

No Comments 22 February 2015

Một thời đức Bạc-già-phạm ở tại Trúc Y Đạo tràng trong thành Thất-la-phiệt, cùng các vị đại Tỳ-khưu chúng gồm 1.250 người đều đầy đủ. Đại Bồ-tát thì vô lượng vô số, ngài Từ Thị Bồ-tát làm thượng thủ. Lại có vô lượng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chư Thiên Long, Dược-xoa, Kiền-thác-bà, A-tô-la, Yết-lỗ-trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-lạc-già, Cưu-bàn-trà, Tất-xá-giá, nhơn cùng Phi nhơn,… đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, tôn trọng tán khen đức Phật vì họ nói Pháp... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn)

Continue Reading

PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

Nghi quỹ

PHÁP TU TRÌ QUAN ÂM VỚI KINH LUÂN

1 Comment 03 February 2014

Tôi xin viết về cách thiền quán với Kinh Luân đơn giản mà các tông phái Phật giáo Tây Tạng hay tu trì. Trong phái Drikung Kaguypa của tôi thì có một vị Rinpoche mà ai cũng biết tới đó là ngài Garchen. Vì khi đề cập tới ngài, là đề cập tới lòng Đại Bi... (La Duy Khanh)

Continue Reading

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

Nghi quỹ

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

No Comments 03 February 2014

Hành giả sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, không nên thắt chặt lưng quần. Ngồi xếp bằng, giữ thân mình cho ngay thẳng. Tay phải đặt trên tay trái, giữ mũi nẳm trên một đường thẳng góc với rốn, ép sát lưỡi trên vòm họng. Điều hoà hơi thở và nới giãn cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái và dễ dàng tập trung tư tưởng, giữ Tâm yên lặng... (Huyền Thanh)

Continue Reading

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

Nghi quỹ

QUÁN TƯỞNG ĐỀ MỤC TỪ BI

No Comments 23 January 2014

Hành giả sửa soạn quần áo cho ngay ngắn, không nên thắt chặt lưng quần. Ngồi xếp bằng, giữ thân mình cho ngay thẳng. Tay phải đặt trên tay trái, giữ mũi nẳm trên một đường thẳng góc với rốn, ép sát lưỡi trên vòm họng. Điều hoà hơi thở và nới giãn cơ thể sao cho cảm thấy thoải mái và dễ dàng tập trung tư tưởng, giữ Tâm yên lặng... (Huyền Thanh)

Continue Reading

KỆ TÁN DƯƠNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nghi quỹ

KỆ TÁN DƯƠNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

No Comments 23 January 2014

Trong núi Phổ đà thường nhập địnH - Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa - Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện - Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Continue Reading

CHUẨN BỊ KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LY GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐA-LA-NI – CHÙA XƯƠNG LONG

Nghi quỹ

CHUẨN BỊ KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LY GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐA-LA-NI – CHÙA XƯƠNG LONG

No Comments 16 March 2013

“Mầu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm. Đấy là âm thanh tối sơ của vũ trụ… Đó là tiếng thì thầm âm ỉ của thủy triều trầm lắng. Tiếng mầu nhiệm ấy đem lại giải thoát bình an cho tất cả hữu tình đang kêu cứu trong cơn đau khổ, và đem lại một sự an trú thanh tịnh cho tất cả những ai đang tìm sự thanh tịnh vô biên của niết bàn”...

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

No Comments 24 October 2012

Nay Ta thuận DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH nói: MA NI LIÊN HOA BỘ NHƯ Ý NIỆM TỤNG PHÁP Vì tu Tam Muội này. Hay như Quán Tự Tại, Trước tiên chọn đệ tử, Thuộc Tộc tính kính Pháp, Được nhiều người yêu kính, Có trí tuệ, dũng tiến, Quyết định Tỳ ly gia, Thường chẳng bỏ Giác Tuệ, Hiếu thuận với cha mẹ, Tĩnh tín nơi Tam Bảo, Vui tu hạnh Bồ Đề... (Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ)

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 24 October 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó. (ĐẠI QUẢNG TRÍ BẤT KHÔNG)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes