KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Kinh điển

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

No Comments 24 May 2019

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) ngự trên đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng vô biên chúng Đại Bồ Tát, 8 Bộ Trời Rồng thảy đều vân tập. - Bấy giờ, Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát ngồi ngay trong Chúng, vì xót thương, lo lắng cho các hữu tình nên tác suy nghĩ này: “Chư Phật Như Lai dùng Nhân Duyên nào được Thân thanh tịnh, đầy đủ Tướng tốt?”...

Continue Reading

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Kinh điển, Tịnh độ

CỬU PHẨM VÃNG SANH

No Comments 22 February 2015

... Chư Phật Như Lai như vậy là Chơn sắc cụ túc, là Bi tướng sở y của tất cả ba đời Như Lai. Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như vậy, xưng tán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa trong ba cõi, quyết định sanh Chơn như, xa lìa Hữu lậu, vĩnh nhập Vô lậu... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.)

Continue Reading

QUÁN THẾ ÂM  THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN THẾ ÂM THẬP NHỨT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

No Comments 22 February 2015

Một thời đức Bạc-già-phạm ở tại Trúc Y Đạo tràng trong thành Thất-la-phiệt, cùng các vị đại Tỳ-khưu chúng gồm 1.250 người đều đầy đủ. Đại Bồ-tát thì vô lượng vô số, ngài Từ Thị Bồ-tát làm thượng thủ. Lại có vô lượng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và chư Thiên Long, Dược-xoa, Kiền-thác-bà, A-tô-la, Yết-lỗ-trà, Khẩn-nại-lạc, Ma-hô-lạc-già, Cưu-bàn-trà, Tất-xá-giá, nhơn cùng Phi nhơn,… đại chúng vây quanh cúng dường cung kính, tôn trọng tán khen đức Phật vì họ nói Pháp... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn)

Continue Reading

BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – DỊCH NGHĨA)

Kinh điển

BÁT NHÃ TÂM KINH (SANSKRIT – DỊCH ÂM – DỊCH NGHĨA)

No Comments 21 February 2015

Nhân dịp tình cờ tìm thấy văn bản Prajñāpāramitāhṛdayasūtraṃ (Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh) ở mạng internet nên chúng tôi có ý định tìm hiểu xem ý nghĩa bản văn với mục đích trau dồi thêm về phương diện ngôn ngữ. Ở đây, chúng tôi chỉ cố gắng ghi lại nghĩa Việt theo khả năng học hiểu về cổ ngữ Sanskrit... (Nguyệt Thiên)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 1

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 1

No Comments 30 August 2013

Xưa đức Như Lai là bậc tôn quý xuất thế trong đời, đem đạo pháp giáo hóa mọi người, xiển dương pháp Ðại Thừa, dắt dẫn quần mê, mở bày ra muôn pháp. Phương pháp tuy nhiều, tùy lúc mà nói, nhưng mục đích vẫn chỉ làm thế nào để vào được biển viên mãn, cho nên chỗ trở về chỉ là Nhứt thừa (Phật thừa). Song, Hiển giáo Mật tông đều gồm thâu cả tánh tướng. Nghĩa lỳ Hiển giáo chia làm năm thời tóm lại gọi là Tô Ðại Lãm (Kinh)... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 2

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 2

No Comments 30 August 2013

Như thật tôi nghe, một thời đức Thế Tôn, ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc. Cùng với chúng đại Tỳ Khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi người và các chúng đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh hiệu các Ngài ấy là: Kim Cang Thủ đại Bồ Tát, Trí Kiến đại Bồ Tát, Kim Cang Quân đại Bồ Tát, Bí Mật Tạng đại Bồ Tát, Hư Không Tạng đại Bồ Tát, Nhựt Tạng đại Bồ Tát, Vô Ðộng đại Bồ Tát, Bảo Thủ đại Bồ Tát, Phổ Hiền đại Bồ Tát, Chứng Chơn Thường đại Bồ Tát, Trừ Cái Chướng đại Bồ Tát, Ðại Cần Dũng đại Bồ Tát, Dược Vương đại Bồ Tát, Quán Tự Tại đại Bồ Tát, Chấp Kim Cang đại Bồ Tát, Hải Tuệ đại Bồ Tát, Trì Pháp đại Bồ Tát, hết thảy gồm có tám mươi trăm ức Bồ Tát đều đến nhóm hội... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 3

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 3

No Comments 30 August 2013

... Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo. Hiển giáo nói rộng tánh tướng để hiểu ngộ lý mầu tu chứng Pháp thân. Mật giáo chỉ khiến tụng trì được thầm lên Thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 4

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 4

No Comments 30 August 2013

... Bấy giờ trong hào quang lại phát ra tiếng bảo đức Thích Ca Như Lai rằng: “Ta là tất cả Như Lai Trí huệ Chuyển Luân Vương Nhất Tự Tâm chú”. Với tất cả quá, hiện, vị lai, hết thảy chư Phật. “Ta là Tối thượng Bí Mật Tâm chú”. Phật Bảo Cái, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Thắng, Phật Diệu Nhãn, Phật Diệu Tràng, Phật Hoa Vương, các Phật kia, các Ngài khắp đều đã nói, hết thảy vô lượng quá khứ chư Phật cũng đều tùy hỷ... (Dịch Giả: Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

Kinh điển

KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

No Comments 24 October 2012

Bạch Đức Thế Tôn Đà La Ni nầy có thần lực lớn, có phương tiện lớn, con nay đối trước Phật lần lượt tuyên thuyết. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi xót thương gia hộ cho con và những người trì minh chú, rưới những trân bảo như cây như ý và Như ý Bảo Châu làm cho các chúng sanh những chỗ mong cầu đều được toại nguyện...

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

No Comments 24 October 2012

Nay Ta thuận DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH nói: MA NI LIÊN HOA BỘ NHƯ Ý NIỆM TỤNG PHÁP Vì tu Tam Muội này. Hay như Quán Tự Tại, Trước tiên chọn đệ tử, Thuộc Tộc tính kính Pháp, Được nhiều người yêu kính, Có trí tuệ, dũng tiến, Quyết định Tỳ ly gia, Thường chẳng bỏ Giác Tuệ, Hiếu thuận với cha mẹ, Tĩnh tín nơi Tam Bảo, Vui tu hạnh Bồ Đề... (Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes