CỬU PHẨM VÃNG SANH

Kinh điển, Tịnh độ

CỬU PHẨM VÃNG SANH

No Comments 22 February 2015

... Chư Phật Như Lai như vậy là Chơn sắc cụ túc, là Bi tướng sở y của tất cả ba đời Như Lai. Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như vậy, xưng tán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa trong ba cõi, quyết định sanh Chơn như, xa lìa Hữu lậu, vĩnh nhập Vô lậu... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.)

Continue Reading

HÀNH TRANG TỊNH ĐỘ

Tịnh độ

HÀNH TRANG TỊNH ĐỘ

No Comments 04 February 2014

Trong chúng ta, ai cũng ít nhiều được nghe qua những giai điệu mượt mà của bài hát “Quê hương” với những ca từ giản dị, gần gũi, gợi lên trong lòng người một miền quê êm ả, rất đỗi thân thương, dù trong ký ức quê hương không ai giống ai, có người quê miền sông nước, có người quê miền cát trắng, hay thôn làng vườn tược xanh mát cho đến nơi đô thành thị tứ v.v... (THÍCH MINH TRÍ)

Continue Reading

BẢN Ý CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG

Tịnh độ

BẢN Ý CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG

No Comments 03 February 2014

Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và sự thù thắng, trang nghiêm của cõi Cực Lạc Tịnh độ, bằng tự lực với Tín, Hạnh, Nguyện tương ưng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, hành giả nương nhờ Phật lực để vãng sinh về Cực Lạc trong trạng thái nhất tâm bất loạn (Chánh định)... (Phan Minh Đức)

Continue Reading

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Tịnh độ

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

No Comments 14 October 2013

Nếu không có lòng tin chơn thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh trong thiện xứ hưởng lạc. Lúc hưởng lạc sẽ tạo nghiệp mà đã tạo nghiệp thì ắt phải thọ khổ... (Tịnh Tông Học Hội Dallas)

Continue Reading

TỊNH NGỮ TRONG LÒNG BÀN TAY

Tịnh độ

TỊNH NGỮ TRONG LÒNG BÀN TAY

No Comments 13 July 2013

... Câu hỏi nan giải muôn đời dành cho các nhà triết học và tôn giáo học là “Ta từ đâu sinh ra và chết sẽ đi về đâu?”. Những ai muốn biết được đáp án chính xác cho câu hỏi trên thì người ấy phải đứng ngoài vòng sinh tử luân hồi. Đạo Phật ra đời và tồn tại đến ngày nay là để vạch ra con đường giúp mọi người thoát ly sinh tử... (Thích Cát Tường)

Continue Reading

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Tịnh độ

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

No Comments 21 February 2013

Từ thời Thế Tôn còn tại thế, niệm Phật đã là pháp môn tu học rất phổ biến của chư Tăng Ni và Phật tử. Chỉ một pháp này, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn sẽ đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... (Quảng Tánh)

Continue Reading

MƯỜI NIỆM VÃNG SANH

Tịnh độ

MƯỜI NIỆM VÃNG SANH

No Comments 26 October 2012

Cần phải phân biệt để biết rõ rằng, niệm là tâm niệm, tiếng Phạn là smati, có nghĩa là tâm ghi nhớ đối tượng, sự việc không để quên mất. Niệm là một loại tâm sở pháp, là một trong năm loại tâm sở biệt cảnh. Ý nghĩa của nó là hệ niệm, là buộc tâm chuyên chú vào một cảnh giới, ghi nhớ rõ ràng, không để quên mất... (Thích Nguyên Hùng)

Continue Reading

TRẢI TÂM TỪ BI KHI NIỆM PHẬT

Tịnh độ

TRẢI TÂM TỪ BI KHI NIỆM PHẬT

No Comments 22 October 2012

Trong kinh Phật nói: “Tướng không rời tâm, tâm không rời tướng”. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào với hư không, là vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước làm chướng ngại bản năng tự nhiên của mình... (Pháp sư Tịnh Không)

Continue Reading

KINH A DI ĐÀ DIỄN GIẢI

Biên khảo, Tịnh độ

KINH A DI ĐÀ DIỄN GIẢI

No Comments 15 August 2012

"Tôi nghe" là Ngài A Nan chính tai nghe. Ngài A Nan chứng quả Thánh, đã vô ngã, tại sao còn nói tôi nghe? - Cái tôi này là cái tôi vô ngã, cho nên Ngài A Nan nói "tôi nghe." Nhân vì người đời đều có cái tôi, nên Ngài A Nan dù là vô ngã, nhưng cũng tùy theo thế tục mà nói ra đạo lý này. "Tôi nghe" là Văn thành tựu. Có nghe mới có tin. Không nghe thì làm sao tin được?...

Continue Reading

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

Tịnh độ

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

No Comments 07 July 2012

Pháp môn niệm Phật là pháp môn duy nhất được chính đức Thích Ca nói ra, dù không ai yêu cầu. Đây là một pháp môn vi diệu, khó tin, khó nhận đã được chư Phật mười phương ấn chứng. Vi diệu vì nó bao trùm cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Khó tin vì nó quá dễ dàng trong thực hành. (Từ Phong)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes