TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

Mật tông, Nghi quỹ

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

No Comments 22 February 2015

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý - Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh - Ước nguyện trân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý - Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng tâm trìu mến... (Geshe Langri Thangpa)

Continue Reading

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Biên khảo, Mật tông

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

No Comments 22 February 2015

... Bạn thực hành tâm linh để có sự an bình vĩnh cửu, với sự giải thoát tối hậu khỏi những phiền não hay những tư tưởng náo động. Vào lúc này bạn đã có một thân người quý báu. Ngay cả việc sử dụng thân người này để đạt được hạnh phúc tối hậu của sự giải thoát vĩnh cửu khỏi mọi vấn đề và những nguyên nhân của chúng – những tư tưởng náo động và kết quả của hành động, hay nghiệp – vẫn không phải là mục đích tối hậu của việc bạn có thân người quý báu này... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

Biên khảo, Mật tông

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

No Comments 20 September 2014

Phật Pháp có thể chia thành hai thừa, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tự nó có thể chia làm hai thừa Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa. Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa khác biệt tùy theo những mặt yếu và mặt mạnh liên hệ với những khả năng của hai thừa và những kết quả đạt được, nhưng những đặc trưng của con đường tu tập mà hàng nhị thừa theo đuổi là giống nhau một cách căn bản... (His Holiness the Dalai Lama)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 1

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 1

No Comments 30 August 2013

Xưa đức Như Lai là bậc tôn quý xuất thế trong đời, đem đạo pháp giáo hóa mọi người, xiển dương pháp Ðại Thừa, dắt dẫn quần mê, mở bày ra muôn pháp. Phương pháp tuy nhiều, tùy lúc mà nói, nhưng mục đích vẫn chỉ làm thế nào để vào được biển viên mãn, cho nên chỗ trở về chỉ là Nhứt thừa (Phật thừa). Song, Hiển giáo Mật tông đều gồm thâu cả tánh tướng. Nghĩa lỳ Hiển giáo chia làm năm thời tóm lại gọi là Tô Ðại Lãm (Kinh)... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 2

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 2

No Comments 30 August 2013

Như thật tôi nghe, một thời đức Thế Tôn, ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc. Cùng với chúng đại Tỳ Khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi người và các chúng đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh hiệu các Ngài ấy là: Kim Cang Thủ đại Bồ Tát, Trí Kiến đại Bồ Tát, Kim Cang Quân đại Bồ Tát, Bí Mật Tạng đại Bồ Tát, Hư Không Tạng đại Bồ Tát, Nhựt Tạng đại Bồ Tát, Vô Ðộng đại Bồ Tát, Bảo Thủ đại Bồ Tát, Phổ Hiền đại Bồ Tát, Chứng Chơn Thường đại Bồ Tát, Trừ Cái Chướng đại Bồ Tát, Ðại Cần Dũng đại Bồ Tát, Dược Vương đại Bồ Tát, Quán Tự Tại đại Bồ Tát, Chấp Kim Cang đại Bồ Tát, Hải Tuệ đại Bồ Tát, Trì Pháp đại Bồ Tát, hết thảy gồm có tám mươi trăm ức Bồ Tát đều đến nhóm hội... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 3

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 3

No Comments 30 August 2013

... Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo. Hiển giáo nói rộng tánh tướng để hiểu ngộ lý mầu tu chứng Pháp thân. Mật giáo chỉ khiến tụng trì được thầm lên Thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết... (Dịch Giả:Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 4

Kinh điển, Mật tông

BỘ MẬT TÔNG – TẬP 4

No Comments 30 August 2013

... Bấy giờ trong hào quang lại phát ra tiếng bảo đức Thích Ca Như Lai rằng: “Ta là tất cả Như Lai Trí huệ Chuyển Luân Vương Nhất Tự Tâm chú”. Với tất cả quá, hiện, vị lai, hết thảy chư Phật. “Ta là Tối thượng Bí Mật Tâm chú”. Phật Bảo Cái, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Vô Lượng Quang, Phật Vô Thắng, Phật Diệu Nhãn, Phật Diệu Tràng, Phật Hoa Vương, các Phật kia, các Ngài khắp đều đã nói, hết thảy vô lượng quá khứ chư Phật cũng đều tùy hỷ... (Dịch Giả: Tỳ Khưu Thích Viên Đức)

Continue Reading

CƠ SỞ MẬT TÔNG TÂY TẠNG QUA CÁC HUYỀN NGHĨA CỦA ĐẠI THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo, Mật tông

CƠ SỞ MẬT TÔNG TÂY TẠNG QUA CÁC HUYỀN NGHĨA CỦA ĐẠI THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

1 Comment 25 October 2012

Sự khai sinh ngôn ngữ cũng chính là sự khai sinh nhân loại. Mỗi từ là phần đồng thanh tương ứng của một kinh nghiệm, nối liền với một tác nhân nội hay ngoại tại. Quá trình này đòi hỏi một nỗ lực sáng tạo vĩ đại trải qua khoảng thời gian vô cùng; và chính nhờ nỗ lực này mà con người đã có thể vượt lên trên loài vật... (Lama A. Govinda)

Continue Reading

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

Biên khảo, Mật tông

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

No Comments 23 September 2012

Đức AVALOKITESHVARA là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính nhất ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á là Đức Avalokiteshvara (Đức Quán Thế Âm). Người Tây Tạng gọi Ngài là Chenrezig, người Trung Quốc gọi là Kuan Yin Pu Sa. (Shangpa Tulku Rinpoche).

Continue Reading

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

Biên khảo, Mật tông

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

2 Comments 23 September 2012

... Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa...

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes