BỒ TÁT HẠNH TRONG KINH VIÊN GIÁC

Bồ Tát Hạnh

BỒ TÁT HẠNH TRONG KINH VIÊN GIÁC

No Comments 21 February 2015

... Qua từng phẩm Kinh Viên Giác, chúng ta thấy phẩm cách Bồ-tát được Thế-tôn dạy rất căn bản và cặn kẽ sau mỗi vấn đề được đặt ra của các vị Đại Bồ-tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Phổ Nhãn, Kim Cang Tạng, Oai Đức Tự Tại... Phẩm cách thuộc về phần tự độ, chính là pháp môn tu tập... (Thích Nguyên Tịnh)

Continue Reading

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)

Bồ Tát Hạnh

BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)

No Comments 21 February 2015

... Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. Khi tụng một thời kinh thì trên cúng dường chư Phật, dưới cầu cho pháp âm tỏa khắp pháp giới làm lợi ích chúng sinh. Ngồi thiền dù chỉ năm phút cũng cầu giác ngộ bổn tánh. Để làm gì? Để cứu độ chúng sinh... (Santideva - Tịch Thiên)

Continue Reading

LỢI ÍCH CỦA SỰ THỌ LÃNH VÀ HÀNH TRÌ GIỚI LUẬT

Bồ Tát Hạnh

LỢI ÍCH CỦA SỰ THỌ LÃNH VÀ HÀNH TRÌ GIỚI LUẬT

No Comments 15 October 2013

Kinh Phương Đẳng đức Phật nói: “Giới là cội gốc hết thảy các điều lành”, vì người giữ giới là khuôn khổ làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch, ngăn chặn tội lỗi phát sinh, diệt trừ thói quen làm việc ác và nhờ giữ giới trong sạch, mới có thể duy trì các thiện pháp. Bởi thế, người tu học Phật không thể không am tường Giới luật, vì Giới luật là mạng mạch của Tăng đoàn... (Bửu Ân)

Continue Reading

GIỚI LUẬT LÀ KỶ CƯƠNG

Bồ Tát Hạnh

GIỚI LUẬT LÀ KỶ CƯƠNG

No Comments 15 October 2013

Thiết chế Giới luật là một trong các chánh nhân để hàng Phật tử xuất gia tu dưỡng, tịnh hóa thân tâm trên lộ trình tầm cầu giác ngộ giải thoát. Giới luật ngoài chức năng hoàn thiện đạo đức cá nhân, chính sự nghiêm trì giới luật của Tăng Ni đã đóng góp tích cực vào sự hoàn thiện đạo đức xã hội... (Bí sô Quảng Nghiệp)

Continue Reading

GIỮ GIỚI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

Bồ Tát Hạnh

GIỮ GIỚI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

No Comments 04 July 2012

Là người con Phật, dù tại gia hay xuất gia ai cũng phải tuân thủ giới luật. Giới luật tuy rất đa dạng nhưng chính là nền tảng cơ bản để đệ tử Phật nương theo và tu tập. Việc giữ giới cũng là một nghệ thuật sống, là hạnh nguyện của bậc Bồ-tát đi vào cuộc đời làm lợi ích cho mọi người. (Thích nữ Huệ Liễu)

Continue Reading

PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT – THẬP THIỆN GIỚI NGUYỆN LỰC SẼ ĐƯỢC VÔ CÙNG*

Bồ Tát Hạnh

PHÁT NGUYỆN THỌ BỒ TÁT – THẬP THIỆN GIỚI NGUYỆN LỰC SẼ ĐƯỢC VÔ CÙNG*

No Comments 27 May 2012

Trong kinh Pháp Hoa có dạy: "Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mới xuất hiện ra đời, để mở bày, chỉ dạy chúng sanh giác ngộ và thể nhập vào tri kiến Phật". Giáo pháp của Phật như biển rộng rừng sâu, tuy nhiên cũng có thể tóm thâu trong bốn câu kệ: “Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo”. (HT. THÍCH KHẾ CHƠN)

Continue Reading

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI THẬP THIỆN VÀ BỒ TÁT TẠI GIA

Bồ Tát Hạnh

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI THẬP THIỆN VÀ BỒ TÁT TẠI GIA

No Comments 27 May 2012

Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trì và hoằng dương chánh pháp. Sở dĩ được như thế, là do tinh thần cùng học cùng tu hòa hợp như nước với sữa. Tinh thần ấy càng được củng cố và phát triển thì giáo pháp của Phật càng được phát huy đem lại an lạc cho tất cả mọi người. (HT. THÍCH TRÍ THỦ)

Continue Reading

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

Bồ Tát Hạnh

Du Già Bồ Tát Giới Bổn

No Comments 16 January 2011

Di Lặc Bồ tát tuyên thuyết - Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng phụng chiếu dịch Hán văn - Tỳ kheo Thích Pháp Chánh dịch Việt văn.

Continue Reading

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ Tát Địa Trì

Bồ Tát Hạnh

Nghi thức tụng Giới bổn Bồ Tát Địa Trì

No Comments 16 January 2011

Lư hương vừa ngún chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt muôn vàn cõi xa, Lòng con kính ngưỡng thiết tha, Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát.

Continue Reading

Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn

Bồ Tát Hạnh

Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn

No Comments 16 January 2011

"Chớ xem thường lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần lần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chừng trong giây phút, mà phải nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thì muôn đời khó đặng lại."

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes