PHÁP KHÍ MẬT TÔNG – CHUÔNG VÀ CHÀY KIM CANG

Biên khảo

PHÁP KHÍ MẬT TÔNG – CHUÔNG VÀ CHÀY KIM CANG

No Comments 25 May 2019

Pháp khí- còn gọi là Phật khí, Phật cụ, pháp cụ, đạo cụ - hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các dụng cụ dùng để tu chứng Phật pháp, thực hành các loại pháp sự để dâng pháp cúng dường… trong chùa viện Phật giáo. Hoặc các loại công cụ mà chúng Tăng sử dụng trong tư pháp và tu hành hàng ngày. Còn theo nghĩa hẹp, đó là chỉ những dụng cụ cúng dường chư phật, dùng trong các Pháp hội Đàn nghi, Đạo tràng trang nghiêm…

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes