GIỚI THIỆU VỀ CHỮ OM PHẠN NGỮ

Biên khảo

GIỚI THIỆU VỀ CHỮ OM PHẠN NGỮ

No Comments 24 May 2019

Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ là thể hiện sự chí thành của thân, miệng trì tụng “Nam mô…” là thể hiện sự chí thành của khẩu, tâm chúng ta tha thiết hướng về Đức Phật là sự chí thành của ý, như thế chữ “Nam mô” là thể hiện tâm chí thành của cả thân, khẩu và ý...

Continue Reading

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Kinh điển

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

No Comments 24 May 2019

Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) ngự trên đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Bật Sô (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng vô biên chúng Đại Bồ Tát, 8 Bộ Trời Rồng thảy đều vân tập. - Bấy giờ, Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát ngồi ngay trong Chúng, vì xót thương, lo lắng cho các hữu tình nên tác suy nghĩ này: “Chư Phật Như Lai dùng Nhân Duyên nào được Thân thanh tịnh, đầy đủ Tướng tốt?”...

Continue Reading

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHUỖI TRÀNG HẠT NIỆM PHẬT

Biên khảo

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHUỖI TRÀNG HẠT NIỆM PHẬT

No Comments 24 May 2019

Nếu ai dùng hạt cây tra làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp 1000 lần niệm không. Nếu như người nào cầu vãng sinh cõi tịnh độ của chư Phật và thiên cung, nên thụ trì chuỗi niệm châu này. Nếu người nào dùng hạt sen làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp vạn lần niệm không. Nếu ai dùng nhân-đà-la-khư-xoa làm niệm châu, lần tụng một lượt được phúc gấp nghìn vạn lần niệm không... (Đ.Đ Thích Minh Nghiêm)

Continue Reading

CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ TRONG PHẬT GIÁO

Biên khảo

CHUỖI TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ TRONG PHẬT GIÁO

No Comments 24 May 2019

Trong Phật giáo chuỗi hạt đóng góp một vai trò rất quan trọng, Chuỗi còn là tín vật cho việc truyền thừa, kỷ vật. Vì vậy chuỗi tràng trong Phật Giáo ngoài công năng là pháp khí tu hành ra còn là bảo vật của Tam Bảo, tín vật của sự truyền Pháp và là pháp vật chứa đựng công đức, cũng như thần lực rất cao vì tích tụ sự tu trì, công đức của các bậc tu hành. Nhận thấy hạt Bồ Đề có giá trị tâm linh cao, nhiều người coi chuỗi hạt là đồ trang sức hay cái gì đó của Phật giáo, nhưng đối với những người tu luyện thì đó là một pháp khí không thể nghĩ bàn chứ không phải một món trang sức tầm thường.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes