VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

Nghi quỹ

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

No Comments 26 April 2018

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Xin chứng biết cho con, cùng khắp vì bốn ân, ba cõi, sáu đường. Nay con chí thành phát nguyện tu trì hạnh của đất, noi theo gương Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất).

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes