Sách PDF

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

1 Comment 08 February 2016

KInh Chuan De BT

PHẦN NGHI THỨC KHAI KINH

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN

MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN – THIỀN NHÂN

* * *

TOÀN TẬP GỒM 9 QUYỂN VÀ 19 PHẨM

Xin nhấp vào hình bìa để đọc hoặc tải sách về

* * *

Pham 01
QUYỂN I – PHẨM THỨ NHẤT

Phật Mẫu Chuẩn Đề thành đạo

* * *

Pham 02

QUYỂN I – PHẨM THỨ HAI

Tế độ Ác Long

* * *

Pham 03

QUYỂN II – PHẨM THỨ BA

Bồ Tát vân tập

* * *

Pham 04

QUYỂN II – PHẨM THỨ TƯ

Mật Hạnh Bồ Tát

* * *

Pham 05

QUYỂN III – PHẨM THỨ NĂM

Tế Độ Ô Nẫu Vương

* * *

Pham 06

QUYỂN III – PHẨM THỨ SÁU

Tàm Quý

* * *

Pham 07

QUYỂN IV – PHẨM THỨ BẢY

Tế Độ Xà Vương U-đô-ra

* * *

Pham 08

QUYỂN IV – PHẨM THỨ TÁM

Uế Tích Kim Cang Bồ Tát

* * *

Pham 09

QUYỂN V – PHẨM THỨ CHÍN

Cụ Túc Phá Tướng

* * *

Pham 10

QUYỂN V – PHẨM THỨ MƯỜI

Điều Ngự

* * *

Pham 11

QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI MỘT

Tế độ Tỳ kheo Diêm-đê-ra

* * *

Pham 12

QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI HAI

Bồ Tát Cúng Dường

* * *

Pham 13

QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI BA

Tế độ nhà Biện Bác Ta-ma-sa

* * *

Pham 14

QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI BỐN

Sư Tử Hầu Kim Cương Bồ Tát

* * *

Pham 15

QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI LĂM

Y Báo và Chánh Báo

* * *

Pham 16

QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI SÁU

Thiên Nữ Cật Vấn

* * *

Pham 17

QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI BẢY

Tối Sơ Cổ Phật

* * *

Pham 18

QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI TÁM

Phân Biệt Công Đức

* * *

Pham 19

QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN

Đại Hiền Bồ Tát

* * *

Phan Hoi Huong

PHẦN CUỐI: TÂM KINH & HỒI HƯỚNG

* * *

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN

TOÀN TẬP GỒM 9 QUYỂN VÀ 19 PHẨM

Xin nhấp vào hình bìa để đọc hoặc tải sách về

* * *

Your Comments

1 comment

  1. nangbuakhua says:

    Đã từ lâu con ao ước nghiên cứu nghiêm túc Kinh Phật Mẫu Chuẩn Đề Bổn Tôn. Nay đã được toại lòng. Con xin cảm tạ các Quý Thầy.


Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes