THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Biên khảo

THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

No Comments 07 March 2015

... Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt tháng bảy, đặc biệt là vào dịp lễ Vu Lan, tức là mùa báo hiếu cha mẹ, tổ tiên theo truyền thống của người con Phật... (Tâm Hà Lê Công Đa)

Continue Reading

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THÁNH ĐỨC ĐẠI QUAN

Biên khảo

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THÁNH ĐỨC ĐẠI QUAN

No Comments 06 March 2015

"Nhận định tổng quát về Thánh Đức của Bồ Tát Địa Tạng": Tên Bồ Tát đọc theo tiếng Phạn là Khất Xoa Để Nghiệt Sa (Ksitigarbha), Hán dịch là Địa Tạng. Nhưng trong các bản kinh truyền dịch, tên Ngài cũng có chỗ được dịch dài hơn, kể ra như dưới đây:... (Hoằng Nhất Đại Sư)

Continue Reading

HIẾU KINH CỦA PHẬT GIÁO

Biên khảo

HIẾU KINH CỦA PHẬT GIÁO

No Comments 06 March 2015

... Hiếu có bốn loại: Có tiểu hiếu, đại hiếu, viễn hiếu, cận hiếu. Cái gì gọi là tiểu hiếu? "Tiểu hiếu" là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể làm một người hiếu quảng đại. "Hiếu quảng đại" là gì? Hiếu quảng đại chính là "Ðại hiếu", hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình... (HT. Tuyên Hóa)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes