THAY ĐỔI SỐ MỆNH

Biên khảo, Phật học phổ thông

THAY ĐỔI SỐ MỆNH

2 Comments 27 October 2012

Con người có thể thay đổi số mệnh (nói đúng hơn là thay đổi nghiệp, là chuyển nghiệp nếu như nghiệp quả chưa hình thành, nhân chưa trổ quả) bằng cách thay đổi nhận thức, tư duy, hành động, tập quán, thói quen (chuyển đổi ba nghiệp thân, khẩu, ý).... Phan Minh Đức

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes