TRẢI TÂM TỪ BI KHI NIỆM PHẬT

Tịnh độ

TRẢI TÂM TỪ BI KHI NIỆM PHẬT

No Comments 22 October 2012

Trong kinh Phật nói: “Tướng không rời tâm, tâm không rời tướng”. Cái chân tâm của chúng ta, nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào với hư không, là vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước làm chướng ngại bản năng tự nhiên của mình... (Pháp sư Tịnh Không)

Continue Reading

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Biên khảo

GIÁO LÝ PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

No Comments 22 October 2012

Đức Phật Thích Ca ra đời, chỉ vì lòng thương tưởng đời, vì hạnh phúc, an lạc của số đông, vì an lạc cho trời, người. Một hôm trên đường đi đến Kutagara cùng đoàn Tỳ kheo, đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ông, các ông phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được trường tồn, vì hạnh phúc, vì an lạc cho trời, người.” (HT. Thích Chơn Thiện)

Continue Reading

ĐỨC PHẬT LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG

Biên khảo

ĐỨC PHẬT LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG

No Comments 22 October 2012

Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A Hàm, kinh Đại Bát Niết Bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là đạo sư” (Pháp cú 276)... (Diệu Thể)

Continue Reading

ALBERT EINSTEIN VỚI ĐẠO PHẬT

Biên khảo

ALBERT EINSTEIN VỚI ĐẠO PHẬT

No Comments 22 October 2012

"Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vượt lên Thượng đế của cá nhân và tránh giáo điều cùng lý thuyết. Thần học. Bao trùm cả tự nhiên và tâm linh, nó phải được căn cứ trên cảm nhận phát sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ tự nhiên và tâm linh như một sự hợp nhất đầy đủ ý nghĩa. Đạo Phật trả lời cho những sự mô tả này. Nếu có một tôn giáo mà có thể đương đầu với những nhu cầu của khoa học hiện đại đấy sẽ là đạo Phật”. (Albert Einstein)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes