KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

No Comments 17 October 2012

...“Nhân tu sáu độ, quả chứng một thừa, thệ nguyện rộng sâu như biển lớn mênh mông không thể đo lường, từ bi cao lớn tợ trời xanh che trùm chẳng thấy ngằn mé, cúng thân bất hoại, rộng phát mười hai nguyện đẹp, trải vô lượng kiếp, linh ứng năm trăm tên lành.” ... (Quảng Minh dịch)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes