Biên khảo

HẠNH NGUYỆN

0 Comments 24 September 2012

HẠNH NGUYỆN

Hoa Tâm cư sĩ

* * *

Trên bước đường tu học Mật chú, tùy vào sở cầu của mỗi hành giả, tùy vào công năng tu tập của mỗi vị mà sự đạt kết quả có nhanh chậm, sâu, cạn, đích đạt có khác nhau. Sư đạt đó không nằm ngoài trên hai điều kiện căn bản đó là: “Chuyên tâm trì chú và giới thiệu, giúp cho mọi người biết đến Mật pháp (làm đạo, hộ trì Phật pháp)”.

Chuyên tâm trì chú là để hành giả thường xuyên giao tiếp với Chư vị vô hình, thân tâm luôn nhớ nghĩ đến Thần chú mà trì niệm sẽ giúp cho tâm không vọng động, chạy nhảy lung tung, an định Thân tâm phát sinh trí huệ, vào sự tĩnh để thấy mọi sự động xung quanh.Trì chú, niệm Phật mục tiêu như thế chứ không có công đức ở đây. Công đức tạo dựng phải trên cơ sở làm lợi ích cho Phật Pháp như giới thiệu cho người khác biết đến Phật Pháp, chia sẻ pháp giúp đỡ người khác trên bước đường tu học sửa mình…

Tùy theo trình độ tu tập, nhân duyên mà mỗi hành giả sẽ có duyên tác pháp, làm đạo trên phương diện nào. Đa số các đạo hữu khi bước vào con đường tu hành Mật chú đều gợn chút tham cầu. Vì Mật tông dùng huyền linh làm phương tiện để hóa độ chúng sanh, cho nên hành giả bước vào tu Mật tông nếu không khéo, không tỉnh giác sẽ chấp vào đó mà cho đó là con đường cứu cánh và cứ mãi mê chạy kiếm tìm năng lực, cầu chuyện linh ứng xảy ra thì chưa phải là tu hành.

Các bạn nên nhớ, huyền linh chỉ là phương tiện thị hiện của các Chư vị vô hình nhằm mục tiêu chứng minh có sự hiện diện của Trời Phật, giúp cho con người kính tin vào Trời Phật mà cố gắng chuyên tâm tu hành.  Như những viên kẹo làm niềm vui ban cho những đứa trẻ con để chúng phấn chấn cố gắng phấn đấu cho bản thân mình hơn.

Người tu Mật chú vừa có huyền linh (Sự tướng), vừa phải thông giáo lý (Giáo tướng) để Hiển Mật viên thông tâm yếu Thành Phật đạo. Nên lấy “Bát nhã Tâm kinh” làm sự sống, lấy “Kinh Kim Cang” để dũng mãnh chặt đứt, phá đi sự Chấp ngã, chấp pháp của mình. Sống vui, lướt nhẹ như những “Khúc Ca Chứng Đạo”, kết hợp với sự chuyên tâm trì chú, làm đạo chia pháp, tạo dựng công đức tu tập thì sự đạt pháp, đạt đạo chỉ một sớm một chiếu. Sự đạt đạo, đạt pháp ở đây chỉ mượn danh tự để nói lên một phần kết quả của sự tu chứ thực ra cũng không có cái gì để đạt vì còn có cái để đạt thì vẫn còn chưa đạt.

Có nhiều câu hỏi đặt ra cho con đường đi tìm cầu chân lý hạnh phúc về sự chuẩn bị những gì. Một điều không thể thiếu đó là “Hạnh Nguyện”. Hạnh nguyện hiểu nôm na là sự phát nguyện của một tâm hạnh, thực hiện những hạnh làm lợi ích cho chúng sanh và hộ trì Chánh pháp. Vì thấy được con đường đi đó là lợi ích, phát sáng. Trước tiên là chính bản thân mình phải chứng nghiệm. Sau, mới vì lòng từ bi thương xót chúng sanh, muốn cho mọi người cũng được hưởng niềm vui, lợi ích, sự phát sáng đó mà hành giả  có sự phát nguyện mang ánh sáng Phật pháp mãi luôn gieo khắp trong vô lượng kiếp để  làm lợi ích cho chúng sanh, hộ trì Phật Pháp.

Nơi đây cũng là một trong những yếu tố,  ngoài sự chuyên tâm trì chú, chia pháp giúp cho người khác biết đến Phật pháp thì “Hạnh nguyện” sẽ giúp cho một hành giả tu học mau đạt sự thành tựu. Vì sao? Vì khi hành giả phát tâm như thế là hướng mình vào con đường đi rộng lớn của Phật Pháp, trong đó có Ngũ đạo Thần binh: Nhân Đạo, Thần đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo, hướng mình đi trong con đường ánh sáng từ bi rộng lớn của Chư Phật, chư Bồ tát, chư vị hiền thánh tăng. Nơi đó sẽ nhận được lực cộng hưởng của Chư Phật, chư Bồ tát,Chưvị hiền thánh tăng gia hộ giúp cho hành giả thực hiện được tâm hạnh kia.

Hạnh nguyện  là một chủng duyên để luôn nhắc cho chúng ta nhớ nghĩ và biết đến mục tiêu, đích đến của mình tuy giả mà thật, không sao lãng, quên đi con đường ánh sáng của Phật Pháp.

“Hạnh nguyện” là dưỡng chất để nuôi dưỡng tâm linh cho mỗi hành giả. Hãy nuôi nấng tâm linh của mình bằng những tâm hạnh phát nguyện thực hiện những điều làm lợi ích cho chúng sanh, hộ trì Phật pháp. Sự phát nguyện kia không chỉ một lần mà  vô vô lượng lần trong vô lượng kiếp. Sự phát nguyện kia sẽ rất nhiều lần như thế trong một kiếp đời. Vì sao phải cần nhiều lần phát nguyện? Vì để luôn nhắc cho chúng ta nhớ đến mục tiêu, hướng đi của mình kẻo không chúng ta sẽ đi lạc lối, sẽ bị cuốn theo đời sống xung quanh phiền não, đua tranh, thị phi, ganh đua, tị hiềm.

Hằng ngày, sau mỗi thời khóa trì niệm tôi đều phát nguyện như sau: “Con tên… tuổi… Nguyện xin sám hối với tất cả những lỗi lầm mà con đã tạo do tham, sân, si, vô minh, phiền não, tà kiến, con nguyện xin sám hối và sửa đổi. Xin chư vị từ bi luôn dẫn dắt con đi trong con đường ánh sáng từ bi của Chư Phật. Xin cho con cơ hội được Chư vị trưng dụng để làm việc lợi ích cho Phật Pháp. Nguyện đem thân, tâm, những gì con sở hữu cúng dường Chư Phật, tùy chư vị trưng dụng để thực hiện việc lợi ích cho Phật pháp. Nguyện đời này, kiếp này và vô lượng kiếp sau thọ trì Thần chú, đem thần chú này đi gieo duyên khắp để làm lợi ích cho chúng sanh và hộ trì Phật pháp đời đời cửu trụ. Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề” – 3 lần.

Để thực hiện được hạnh nguyện với sự phát nguyện làm lợi ích kia, mỗi cá nhân trước tiên phải chuyên tâm trì chú, cố gắng gieo hạt mầm Phật pháp bằng cách trao pháp cho người hữu duyên. Quán soi mình hằng ngày để nhìn thấy chân thật với mình. Thấy được mình ở đâu mới so sánh được lợi ích trước và sau khi được thọ nhận Thần chú. Thấy được sự phát sáng, lợi ích thiết thực thì mới đủ năng lực để dấng thân vào tự phát nguyện. Khi đó hành giả sẽ tự khép mình, tự gói gọn mình để thực hiện tâm hạnh, hạnh nguyện kia.

Hoa Tâm Cư Sĩ

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes