LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN – OM MANI PADME HUM

Biên khảo

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN – OM MANI PADME HUM

No Comments 27 September 2012

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN OM MANI PADME HUM Dalai Lama * * * Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý [...]

Continue Reading

LỄ GIA LỰC DƯỢC SƯ PHẬT VỀ SỨC MẠNH CỦA CON TIM

Biên khảo

LỄ GIA LỰC DƯỢC SƯ PHẬT VỀ SỨC MẠNH CỦA CON TIM

No Comments 27 September 2012

Chúng ta có sự chọn lựa để tìm được hạnh phúc trong đời này và trong những đời vị lai. Chúng ta có sự chọn lựa để bước chân theo Phật Pháp chân chính và theo con đường dẫn đến giải thoát. Chúng ta có được sự chọn lựa này một lần này mà thôi; thật là khó khăn để có thể thường xuyên có được sự chọn lựa như vậy... (Đức Gyalwang Karmapa đời thứ 17)

Continue Reading

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

No Comments 27 September 2012

Y theo kinh Quán Đỉnh Đạo Trường, nói Pháp môn tu Đà Ra Ni, cầu mau xa lìa biển lớn sinh tử chóng chứng Vô Thượng Bồ Đề. Trước hết vào Đạo Trường Quán Đỉnh trong Hải Hội của Chư Phật Như Lai. Nhận quán đỉnh xong, phát tâm hoan hỷ theo Thầy gần gũi nhận Pháp tắc niệm tụng... (Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí - BẤT KHÔNG)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes