NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

No Comments 26 September 2012

Phổ-nguyện: Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Continue Reading

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

Kinh điển, Nghi quỹ

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

No Comments 26 September 2012

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT: Cùng các thần chú, được sắp xếp trong hình thức những bài nguyện thích hợp cho các hành giả mọi cấp độ sử dụng. (Kyabjé Trulshik Rinpoche)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes