TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

Biên khảo, Nghi quỹ

TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

No Comments 25 September 2012

Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm - Từ cõi Phổ Đà La thanh tịnh - Sinh ra từ chủng tự TAM xanh - Với đức Phật A Di Đà trụ trên đảnh - Hàng tranh vi diệu, Mẹ của đức Phật ba thời - Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm cùng chư vị tùy tùng - Xin hãy cùng về đây chứng minh gia hộ. (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

THIỀN VỀ BẢN TÍNH CỦA TÂM

Thiền tông

THIỀN VỀ BẢN TÍNH CỦA TÂM

No Comments 25 September 2012

Bạn hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại một hoàn cảnh phiền phức trong đời bạn, một sự việc thật sự đã xảy đến với bạn, có thể là một sự xung đột đối với một người nào đó. Khi bạn nhớ lại sự việc này, hãy tập trung vào những ý nghĩ hay những cảm giác bạn có lúc đó. (Thubten Chodron)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes