HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

Biên khảo, Mật tông

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

No Comments 17 September 2012

Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật... Mật tông, hay Kim Cang thừa, là giai đoạn phát triển thứ ba của tư tưởng Đại thừa Phật giáo, sau Bát nhã và Duy thức; và Tây Tạng được xem là nơi cất giữ một cách trọn vẹn tinh túy Mật tông Ấn Độ. (Quảng Kiến)

Continue Reading

MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Biên khảo, Mật tông

MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

11 Comments 17 September 2012

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi... (Thích Nguyên Liên)

Continue Reading

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Biên khảo

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

1 Comment 17 September 2012

Vì sao phải hàng ngày cúng dường Tam Bảo? Là Phật tử quy y Tam Bảo, hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam Bảo để tự nhắc nhở tâm quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng... (Sonam Tenzin Rinpoche)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes