HÀNH TRÌ PHÁP TÔNG QUÁN THẾ ÂM

Biên khảo

HÀNH TRÌ PHÁP TÔNG QUÁN THẾ ÂM

No Comments 16 September 2012

Pháp tông Quán Thế Âm là đệ nhứt tâm pháp vì nó là một sản phẩm cao quý của lý tưởng Đại Thừa, được đức Phật đề cập trong ba bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Kinh Bát Nhã, và Diệu Pháp Liên Hoa. (Gelong Tenzin Oedok, Ph.D).

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes