LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN – OM MANI PADME HUM

Biên khảo

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN – OM MANI PADME HUM

No Comments 27 September 2012

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHƠN NGÔN OM MANI PADME HUM Dalai Lama * * * Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý [...]

Continue Reading

LỄ GIA LỰC DƯỢC SƯ PHẬT VỀ SỨC MẠNH CỦA CON TIM

Biên khảo

LỄ GIA LỰC DƯỢC SƯ PHẬT VỀ SỨC MẠNH CỦA CON TIM

No Comments 27 September 2012

Chúng ta có sự chọn lựa để tìm được hạnh phúc trong đời này và trong những đời vị lai. Chúng ta có sự chọn lựa để bước chân theo Phật Pháp chân chính và theo con đường dẫn đến giải thoát. Chúng ta có được sự chọn lựa này một lần này mà thôi; thật là khó khăn để có thể thường xuyên có được sự chọn lựa như vậy... (Đức Gyalwang Karmapa đời thứ 17)

Continue Reading

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG LƯỢC NGHI

No Comments 27 September 2012

Y theo kinh Quán Đỉnh Đạo Trường, nói Pháp môn tu Đà Ra Ni, cầu mau xa lìa biển lớn sinh tử chóng chứng Vô Thượng Bồ Đề. Trước hết vào Đạo Trường Quán Đỉnh trong Hải Hội của Chư Phật Như Lai. Nhận quán đỉnh xong, phát tâm hoan hỷ theo Thầy gần gũi nhận Pháp tắc niệm tụng... (Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí - BẤT KHÔNG)

Continue Reading

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC LỄ AN VỊ PHẬT

No Comments 26 September 2012

Phổ-nguyện: Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Continue Reading

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

Kinh điển, Nghi quỹ

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT

No Comments 26 September 2012

NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT: Cùng các thần chú, được sắp xếp trong hình thức những bài nguyện thích hợp cho các hành giả mọi cấp độ sử dụng. (Kyabjé Trulshik Rinpoche)

Continue Reading

TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

Biên khảo, Nghi quỹ

TÁN DƯƠNG 21 ĐẤNG PHẬT MẪU QUÁN ÂM

No Comments 25 September 2012

Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm - Từ cõi Phổ Đà La thanh tịnh - Sinh ra từ chủng tự TAM xanh - Với đức Phật A Di Đà trụ trên đảnh - Hàng tranh vi diệu, Mẹ của đức Phật ba thời - Kính lạy Phật Mẫu Quán Âm cùng chư vị tùy tùng - Xin hãy cùng về đây chứng minh gia hộ. (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

THIỀN VỀ BẢN TÍNH CỦA TÂM

Thiền tông

THIỀN VỀ BẢN TÍNH CỦA TÂM

No Comments 25 September 2012

Bạn hãy bắt đầu bằng cách nhớ lại một hoàn cảnh phiền phức trong đời bạn, một sự việc thật sự đã xảy đến với bạn, có thể là một sự xung đột đối với một người nào đó. Khi bạn nhớ lại sự việc này, hãy tập trung vào những ý nghĩ hay những cảm giác bạn có lúc đó. (Thubten Chodron)

Continue Reading

ĐI TRÊN SÓNG NƯỚC

Biên khảo

ĐI TRÊN SÓNG NƯỚC

No Comments 24 September 2012

Hành trình con Sóng vào bờ, vỗ đập vào bờ đá, rồi hóa thành bọt nước bỗng vỡ tan trả về cho Biển cả! Để như vậy, con Sóng sau cố đè lấn con Sóng trước. Chúng tranh nhau dữ tợn để vì chúng muốn chứng tỏ cái uy lực của mình, cái uy danh “Con Sóng lớn của mình”. (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

HẠNH NGUYỆN

Biên khảo

HẠNH NGUYỆN

No Comments 24 September 2012

Trên bước đường tu học Mật chú, tùy vào sở cầu của mỗi hành giả, tùy vào công năng tu tập của mỗi vị mà sự đạt kết quả có nhanh chậm, sâu, cạn, đích đạt có khác nhau. Sư đạt đó không nằm ngoài trên hai điều kiện căn bản đó là: “Chuyên tâm trì chú và giới thiệu, giúp cho mọi người biết đến Mật pháp. (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

HIỆN TƯỚNG

Biên khảo

HIỆN TƯỚNG

No Comments 24 September 2012

Âm thanh thuần thuộc ấy vang lên trong tâm tôi. Nó đã hóa độ, xua tan đi “Hiện Tướng”… Đó là âm thanh của Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn, Thần chú Chuẩn đề “Úm Ma Ni Pap Mê Hum - Úm Chiết Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes