ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

No Comments 29 August 2012

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Gia Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni, Tùy Tâm Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni, Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt Đà La Ni.

Continue Reading

LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA RIÊNG CON VÀ GHI KHẮC TRONG TÂM NHỮNG ĐỐI TƯỢNG QUY Y

Nghi quỹ

LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA RIÊNG CON VÀ GHI KHẮC TRONG TÂM NHỮNG ĐỐI TƯỢNG QUY Y

No Comments 29 August 2012

... “Thời đại này đang bị đe doạ bởi bệnh tật, chiến tranh, và nạn đói. Để che chở con người thoát khỏi những hiểm nguy này, ta nên soạn một lời cầu nguyện để nhắc các Đấng Bi Mẫn về những thệ nguyện cứu giúp chúng sinh của các Ngài.” (H.H.Dudjom Rinpoche)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes