CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Nghi quỹ

CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

1 Comment 28 August 2012

Na mỗ bà nga phạt đế, a di đa bà da, đát tha yết đa da, a la ha đế, tam miệu tam bột - đà da, đát nễ dã tha, án, a di rị đế, a di rị đổ bà phệ, a di rị đa tham bà phệ, a di rị đa yết bệ - a di rị đa tỉ đễ, a di rị đa đế nghệ, a di rị đa vĩ yết lam đế, a di rị đa vĩ ca đa nga di nê, a di rị - đa già nga nẵng, chỉ lật để ca lệ, a di rị đa nột nỗ phệ, tát phược lệ, tát bà đát tha, tát đà di - tát bà chỉ lệ xả yết xoa viêm ca lệ tát phược ha.

Continue Reading

VUA CỦA CÁC CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC, SỰ KHAO KHÁT ĐẠO ĐỨC TÔN QUÝ TỐI ƯU

Nghi quỹ

VUA CỦA CÁC CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC, SỰ KHAO KHÁT ĐẠO ĐỨC TÔN QUÝ TỐI ƯU

No Comments 28 August 2012

Vua của các Cầu Nguyện Khao Khát, sự Mong Ước Đạo Đức Tối Ưu. Phiên dịch (từ tiếng Phạn), soạn thảo và hoàn thành bởi các học gỉa Ấn Độ Dzina Mitra và Surendra Bodhi với lotsawa đại biên tập, Bande Yeshe De và những người khác.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes