THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

No Comments 25 August 2012

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trú trong cung điện của Đại Thánh Quán Tự Tại trên núi Bổ Đà Lạc (Potala). Núi ấy có vô lượng hoa Sa La, Đa Ma La, Chiêm Bặc, Vô Ưu, A Để Mục, Đa Ca, mọi loại cây trang nghiêm. Chúng Đại Bật Sô gồm 8000 người đến dự...

Continue Reading

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

Biên khảo

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

No Comments 25 August 2012

Thiên Chuyển (Ngàn Chuyển) nói rằng: ”Tụng Chú này xong thì nghiệp ác bị tiêu diệt, đến bảy biến thì diệt tội Ngũ Nghịch. Nếu mãn mười biến xong thì không tội gì không diệt được...

Continue Reading

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM  ĐẠI THẦN CHÚ

Biên khảo, Phật học phổ thông

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM ĐẠI THẦN CHÚ

No Comments 25 August 2012

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Viên Mãn Diệu Thân Đại Bi Bảo Tràng Đà La Ni - (Phục hồi và chú thích Phạn Văn: HUYỀN THANH)

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ  NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 25 August 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó...

Continue Reading

THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH

No Comments 25 August 2012

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavam) ngự tại Đạo Trường Trúc Ý ở Thất La Phiệt cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm 2500 người và vô lượng số Bồ Tát Ma Ha Tát do Từ Thị Bồ Tát Maitra Bodhisatva) làm Thượng Thủ đến dự... (Việt dịch: HUYỀN THANH)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes