SÁM HƯƠNG LINH (NGHIỆP CHẾT NƯỚC)

Thơ ca

SÁM HƯƠNG LINH (NGHIỆP CHẾT NƯỚC)

No Comments 22 August 2012

Kính lạy Phật từ bi cứu khổ, Phát thần oai tế độ chúng sinh. Năm xưa vương vấn tội tình, Bỏ thân chết dưới dòng xanh nước đầy...

Continue Reading

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Kinh điển

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI ĐÀ LA NI

No Comments 22 August 2012

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sinh nơi đời sau thường bị chết non, khiến họ được kéo dài mạng sống, được lợi ích lớn mà nói Pháp Môn tối thắng không thể suy lường, Pháp bí mật thâm sâu vi diệu... (Thích Quảng Trí)

Continue Reading

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ  (QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ)

Nghi quỹ

BẠCH Y QUÁN ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ (QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TÙY CẦU THẦN CHÚ)

No Comments 22 August 2012

Như vậy: OM! Căn tính trì độn kém cỏi của tôi và người khác đều nương theo tính chất thanh tịnh không nhiễm cấu của Hoa Sen mà thành tựu căn tính lanh lợi thông tuệ cao quý của Đế Vương. (HUYỀN THANH Kính Ghi)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes