CHIÊU HỒN CA

Thơ ca

CHIÊU HỒN CA

No Comments 20 August 2012

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt - Toát hơi may lạnh ngắt xương khô - Não người thay buổi chiều thu - Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng.

Continue Reading

NGHI THỨC TRÌ TỤNG PHÁP A DI ĐÀ

Nghi quỹ

NGHI THỨC TRÌ TỤNG PHÁP A DI ĐÀ

No Comments 20 August 2012

Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác - là Đấng Thế Tôn của con. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi nhiếp thọ, chứng minh cho con sám hối các nghiệp ác. Vì HOẶC CHƯỚNG và vì BÁO CHƯỚNG mà con đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng: Thân làm, miệng nói, ý nghĩ đều chẳng phải là chính pháp... (Huyền Thanh)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes