TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO: BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO: BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

3 Comments 11 August 2012

Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các đức Phật hộ niệm: Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là bậc đại A La Hán mà mọi người biết đến...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes