QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN

Hình ảnh, Phật học phổ thông

QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN

No Comments 09 August 2012

Nguyện Thứ Nhất: Khi thành Bồ Tát - Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm - Mười hai lời nguyện cao thâm - "Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền...

Continue Reading

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI (CẦU AN)

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ ĐẠI BI (CẦU AN)

No Comments 09 August 2012

Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh cho con được tăng trưởng thiện căn công đức do sự Trì Chú, xưng niệm Hồng Danh của ngày hôm nay và tất cả duyên lành mà con đã gieo sâu từ bấy lâu nay trong Phật Pháp đều trở thành một mãnh lực vô cùng mát mẻ, để dập tắt tất cả ác pháp đang ngủ ngầm trong tâm con...

Continue Reading

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Biên khảo, Phật học phổ thông

HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

No Comments 09 August 2012

Quán Thế Âm, tên phạn là Avalokite’svara được dịch âm là A phộc lô chỉ đế thấp phạt la, A bà lô cát đế thước ba la... Xưa dịch là Quang Thế Âm hoặc Quán Thế Âm. Hiện nay dịch là Quán Thế Âm Tự Tại hay Quán Tự Tại...

Continue Reading

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM

Hình ảnh

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM

No Comments 09 August 2012

Bộ Quán Âm này thường không có căn cứ ở Kinh quỹ mà dựa vào tư tưởng hóa độ Lục đạo với tư tưởng 33 Ứng Hóa thân pha lẫn với tín ngưỡng dân tộc ở Trung Hoa và Nhật bản...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes