ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

No Comments 29 August 2012

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Gia Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni, Tùy Tâm Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni, Tứ Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt Đà La Ni.

Continue Reading

LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA RIÊNG CON VÀ GHI KHẮC TRONG TÂM NHỮNG ĐỐI TƯỢNG QUY Y

Nghi quỹ

LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN RA NHỮNG LỖI LẦM CỦA RIÊNG CON VÀ GHI KHẮC TRONG TÂM NHỮNG ĐỐI TƯỢNG QUY Y

No Comments 29 August 2012

... “Thời đại này đang bị đe doạ bởi bệnh tật, chiến tranh, và nạn đói. Để che chở con người thoát khỏi những hiểm nguy này, ta nên soạn một lời cầu nguyện để nhắc các Đấng Bi Mẫn về những thệ nguyện cứu giúp chúng sinh của các Ngài.” (H.H.Dudjom Rinpoche)

Continue Reading

CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Nghi quỹ

CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

1 Comment 28 August 2012

Na mỗ bà nga phạt đế, a di đa bà da, đát tha yết đa da, a la ha đế, tam miệu tam bột - đà da, đát nễ dã tha, án, a di rị đế, a di rị đổ bà phệ, a di rị đa tham bà phệ, a di rị đa yết bệ - a di rị đa tỉ đễ, a di rị đa đế nghệ, a di rị đa vĩ yết lam đế, a di rị đa vĩ ca đa nga di nê, a di rị - đa già nga nẵng, chỉ lật để ca lệ, a di rị đa nột nỗ phệ, tát phược lệ, tát bà đát tha, tát đà di - tát bà chỉ lệ xả yết xoa viêm ca lệ tát phược ha.

Continue Reading

VUA CỦA CÁC CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC, SỰ KHAO KHÁT ĐẠO ĐỨC TÔN QUÝ TỐI ƯU

Nghi quỹ

VUA CỦA CÁC CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC, SỰ KHAO KHÁT ĐẠO ĐỨC TÔN QUÝ TỐI ƯU

No Comments 28 August 2012

Vua của các Cầu Nguyện Khao Khát, sự Mong Ước Đạo Đức Tối Ưu. Phiên dịch (từ tiếng Phạn), soạn thảo và hoàn thành bởi các học gỉa Ấn Độ Dzina Mitra và Surendra Bodhi với lotsawa đại biên tập, Bande Yeshe De và những người khác.

Continue Reading

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Biên khảo, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

No Comments 27 August 2012

Tôn này có tên Phạn là EKÀDA’SA MUKHA AVALOKITE’SVARA, dịch âm là Ế Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đế Thấp Phộc La. Dịch nghĩa là: Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm. Cầu đảo Tôn này có thể trừ bệnh diệt tội...

Continue Reading

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ KINH

No Comments 27 August 2012

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thân trước của con có nhân duyên phước đức chẳng thể nghĩ bàn. Nay mong Đức Thế Tôn thọ ký cho con. Vì muốn khiến lợi ích cho tất cả chúng sinh nên khởi Tâm Đại Bi hay cắt đứt tất cả sự ràng buộc cột trói, hay diệt tất cả sự sợ hãi, tất cả chúng sinh nương theo uy thần này thảy đều xa lìa nhân Khổ được quả an vui...

Continue Reading

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH

No Comments 25 August 2012

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trú trong cung điện của Đại Thánh Quán Tự Tại trên núi Bổ Đà Lạc (Potala). Núi ấy có vô lượng hoa Sa La, Đa Ma La, Chiêm Bặc, Vô Ưu, A Để Mục, Đa Ca, mọi loại cây trang nghiêm. Chúng Đại Bật Sô gồm 8000 người đến dự...

Continue Reading

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

Biên khảo

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

No Comments 25 August 2012

Thiên Chuyển (Ngàn Chuyển) nói rằng: ”Tụng Chú này xong thì nghiệp ác bị tiêu diệt, đến bảy biến thì diệt tội Ngũ Nghịch. Nếu mãn mười biến xong thì không tội gì không diệt được...

Continue Reading

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM  ĐẠI THẦN CHÚ

Biên khảo, Phật học phổ thông

THIÊN NHÃN THIÊN TÝ QUÁN THẾ ÂM ĐẠI THẦN CHÚ

No Comments 25 August 2012

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Viên Mãn Diệu Thân Đại Bi Bảo Tràng Đà La Ni - (Phục hồi và chú thích Phạn Văn: HUYỀN THANH)

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ  NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 25 August 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó...

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes