Phật học phổ thông

CHÁNH NIỆM

0 Comments 06 July 2012

CHÁNH NIỆM

TKN. Tuyết Liên

* * *

 

ĐI:

Từng bước đi thiền hành

Tâm niệm thật tịnh thanh

Quán niệm thân vô ngã

Từ đất nước duyên sanh.

ĐỨNG:

Thiền trụ đứng vững vàng,

Như dũng tướng hiên ngang.

Bát phong xuy bất động,

Chánh niệm vững tâm an.

NGỒI:

Tréo chân ngồi kiết già,

Chánh niệm diệt tâm ma.

Chánh niệm trừ ý vọng,

Chơn như Phật hiện ra.

NẰM:

Nếu không niệm ghét thương,

Duỗi chân nằm trên giường.

Chánh niệm tâm an ổn,

Phiền não chẳng còn vương.

ĂN:

Thọ thực cũng là thiền

Lưỡi xúc vị, an nhiên,

Ăn để trừ bệnh đói,

Không tham khỏi lụy phiền.

MẶC:

Y phục dùng che thân,

Chánh niệm không đắm trần.

Tố sa đồ tươi tốt,

Đâu phải hạnh thanh bần.

NÓI:

Miệng thường nói lời thanh,

Chánh ngữ tiếng trong lành.

Miệng tuyên dương đạo lý,

Chánh niệm kết duyên lành.

LÀM:

Làm việc chẳng chấp ta,

Không nhân ngã phiền hà.

Việc làm trong chánh niệm,

Không phát khởi tâm tà.

THỨC:

Sau một giấc ngủ say,

Thức dậy tỉnh giấc ngay.

Thân ta là vô ngã,

Chấp ngã chịu đọa đày.

NGỦ:

Để giấc ngủ an lành,

Chánh niệm, vọng không sanh.

Chánh niệm giờ tỉnh thức,

Ngủ cũng khắc thiền hành.

SỐNG:

Một kiếp sống trong trần,

Chớ phí kiếp sanh thân.

Sống từ bi vô ngã,

Làm lợi lạc tha nhân.

CHẾT:

Chết và sống không hai,

Cùng một thể hiện bày.

Sống là thân diệu hữu,

Chết trở về bổn lai.

THỞ:

Từng hơi thở ra vô,

Chánh niệm chẳng mơ hồ.

Ra vô dài hoặc ngắn,

Biết rỏ tế và thô.

TỊNH KHẨU:

Hạn chế việc nói năng,

Nếu thấy lời không cần.

Lưỡi đừng nên động đậy,

Lưỡi động thị phi sanh.

TẮM GỘI:

Nước rửa sạch bụi trần,

Thân thể được tịnh thanh,

Nước pháp trừ nhiệt não,

Tâm sạch uế tham sân.

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes