TÁM PHÁP THẾ GIAN

Biên khảo, Phật học phổ thông

TÁM PHÁP THẾ GIAN

No Comments 26 July 2012

Tiếng Pali của "Tám pháp thế gian" là "Atthaloka-dhamma". "Attha" là tám, "loka" là thế gian, và "dhamma" là pháp. Atthalokadhamma còn được dịch là Bát pháp, hay Bát phong, là tám ngọn gió làm rung chuyển thế gian. Đó là: Được (làbha) và mất (alàbha), danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa), ca tụng (pasamsà) và khiển trách (nindà), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha).

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes