KHỞI ĐẦU LÀ TÂM

Phật học phổ thông

KHỞI ĐẦU LÀ TÂM

No Comments 06 July 2012

Lời ngắn gọn về giáo pháp nhà Phật, có lẽ nên gọi đơn giản là “pháp tu tâm.” Và ngay cả, nếu có nhiều cách trình bày ngắn gọn khác, theo diễn giải của từng vị Thầy, nhưng chắc chắn vẫn không thể lìa tâm mà nói. (Cư Sĩ Nguyên Giác)

Continue Reading

CHÁNH NIỆM

Phật học phổ thông

CHÁNH NIỆM

No Comments 06 July 2012

Từng bước đi thiền hành - Tâm niệm thật tịnh thanh - Quán niệm thân vô ngã - Từ đất nước duyên sanh... (TKN. Tuyết Liên)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes