GIỮ GIỚI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

Bồ Tát Hạnh

GIỮ GIỚI LÀ MỘT NGHỆ THUẬT SỐNG

No Comments 04 July 2012

Là người con Phật, dù tại gia hay xuất gia ai cũng phải tuân thủ giới luật. Giới luật tuy rất đa dạng nhưng chính là nền tảng cơ bản để đệ tử Phật nương theo và tu tập. Việc giữ giới cũng là một nghệ thuật sống, là hạnh nguyện của bậc Bồ-tát đi vào cuộc đời làm lợi ích cho mọi người. (Thích nữ Huệ Liễu)

Continue Reading

TRUNG QUÁN – TÁNH KHÔNG LUẬN

Biên khảo

TRUNG QUÁN – TÁNH KHÔNG LUẬN

No Comments 04 July 2012

Trước trào lưu học Phật, hàng ngũ tín đồ Phật tử ngày càng đông đảo. Là những Phật tử có điều kiện tiếp cận tư tưởng Phật học, muốn trao đổi cho nhau những hiểu biết trong khả năng hữu hạn của mình. Tài liệu nhỏ nhắn này là những góp nhặt, tích lũy từ tư tưởng của những bậc Tôn sư, Cổ đức,... (Thích Tâm Thiện)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes