KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ – KINH ĐẠI THỪA BẢO TRANG NGHIÊM

Biên khảo

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ – KINH ĐẠI THỪA BẢO TRANG NGHIÊM

No Comments 18 January 2012

Bộ kinh Đại thừa bảo trang nghiêm này được lưu truyền của ở các quốc gia phần đông theo Phật giáo như Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, và Việt Nam. Kinh này chủ yếu nói về hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm Bồ tát và thần chú Lục Tự Đại Minh OM MANI PADME HUM không thể nghỉ bàn được... Như thật tôi nghe, một thời đức Thế Tôn, ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Ðà, vườn Cấp Cô Ðộc. Cùng với chúng đại Tỳ Khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi người và các chúng đại Bồ Tát Ma Ha Tát...

Continue Reading

ĐỜI SỐNG TRONG SÁU CÕI VÀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo

ĐỜI SỐNG TRONG SÁU CÕI VÀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

No Comments 18 January 2012

Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả, ta phải hiểu hai thái cực là thuyết vĩnh cửu và hư vô. Trong đất nước này chúng ta thực sự bị khốn khổ bởi thuyết hư vô lẫn vĩnh cửu. Về phương diện văn hoá chúng ta đã hấp thu chúng. Chúng là một bộ phận của dòng tâm thức của chúng ta, chúng phổ biến trong toàn bộ nền văn hoá của ta, và chúng khó bị phát hiện. (Jetsunma Ahkon Lhamo)

Continue Reading

NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CÓ VÃNG SANH KHÔNG?

Biên khảo

NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CÓ VÃNG SANH KHÔNG?

No Comments 18 January 2012

Đức Quán-Thế-Âm là vị Đẳng Giác trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A-Di-Đà phát 48 lời đại thệ cứu độ tất cả chúng sanh vãng sanh về Cực-lạc, thì Bồ Tát Quán-Thế-Âm chắc chắn cũng phát tâm tiếp dẫn chúng sanh. Khi Đức A-Di-Đà (thường là Hoá Thân) đến tiếp dẫn chúng sanh về Tây-phương thì Đức Quán-Thế-Âm chắc chắn là hoan hỉ, Ngài (Hoá thân) cũng sẽ tùng theo A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta.

Continue Reading

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ

Biên khảo

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC DU KÝ

2 Comments 18 January 2012

Suốt quá trình dấn bước đến đất Phật Tây Phương Cực Lạc nầy, không thể sánh với bất kỳ một cảnh giới nào trong mộng được. Ngài là một vị tăng đắc đạo, không hề nói chuyện thêu đặt, vọng ngữ, mà cũng chẳng cần vọng ngữ làm gì, hơn nữa, cảnh giới mà Pháp Sư thấy được không hề giống cảnh giới nào của thiền định thấy, mà cả cảnh giới mà thiền định thấy, cũng chẳng nên đem ra tiết lộ, nếu không tam bộ Thiên Long, mà cả Thiên Ma nữa cũng có thể đến quấy nhiễu được.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes