PHÁP TU QUAN ÂM – PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

Biên khảo, Nghi quỹ

PHÁP TU QUAN ÂM – PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

1 Comment 17 January 2012

Thầy Viên Lý đã thực hiện một công đức vô lượng giữa những hoàn cảnh khó khăn nhất và đi ngược lại đời sống vong tính của sinh hoạt tâm linh hiện tại. Đang lúc hiện tượng lạm phát về Thiền và Mật đang hoàn thành khắp nới trong toàn thể thế giới, sự xuất hiện khiêm tốn của Pháp Tu Quán Âm là một biến cố trọng đại nhất và làm sụp đổ tất cả những quyển sách “thời thượng” của mọi tác giả khác tự nhận là “chuyên trị” về Thiền tông hay Mật tông.

Continue Reading

NGHI THỨC SÁM HỐI – NIỆM PHẬT

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC SÁM HỐI – NIỆM PHẬT

No Comments 17 January 2012

Lòng tin sâu chắc và nguyện vọng tha thiết mà niệm Phật chuyên cần như trên, đó là NIỆM PHẬT ĐÚNG PHÁP. Niệm Phật đúng pháp rồi chí tâm hồi hướng cầu sanh thời quyết định vãng sanh Tịnh độ Cực Lạc thế giới ở chung với Bồ tát thượng thiện nhơn, gần gũi Đức Phật A DI ĐÀ, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, trụ bực bất thối chuyển, một đời sẽ thành Phật. (HT. THÍCH TRÍ TỊNH)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes