OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT

Biên khảo, Tịnh độ

OAI ĐỨC CÂU NIỆM PHẬT

No Comments 14 January 2012

Rất mong những người thiện căn vì lòng mong muốn thoát ly sanh tử luân hồi trong tam giới nên phát tâm Bồ đề khởi niệm tin sâu nguyện thiết nhất tâm trì Thánh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà, cầu vãng sanh Cực Lạc, trên cầu thành Phật quả, dưới cứu độ chúng sanh, thì nơi tự mình chẳng những không phụ được thân này, vì có được thân người này rất khó như đất dính trong móng tay, mà cũng đền đáp thâm ân của Bổn Sư Thích Tôn và chư Phật trong sáu phương (nói 6 phương tức gồm đủ 10 phương) đồng đinh ninh dạy bảo khuyến hóa. Chúng ta và tất cả chúng sanh phát nguyện vãng sanh Cực Lạc.

Continue Reading

CÔNG HẠNH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Phật học phổ thông

CÔNG HẠNH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

No Comments 14 January 2012

Ngài Huyền-Trang pháp sư đời Đại Đường nói: "Quán Có, mà không trụ nơi Có -Không mà không trụ nơi Không. Nghe Danh, mà không lầm đối với Danh, thấy Tướng mà không chìm ở nơi Tướng. Tâm, không động ở Tâm. Cảnh không trước ở cảnh; tất cả hiện hữu đó, không làm loạn được Chơn, đó chính là TRÍ TUỆ VÔ NGẠI. (HT. Thích Huyền Tôn)

Continue Reading

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Biên khảo, Học Phật

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

No Comments 14 January 2012

Tâm kinh Bát Nhã, kể từ ngày bản dịch của ngài Huyền Trang ra đời, đã được các Phật tử Á đông chấp nhận và tụng niệm thường xuyên. Ai cũng thuộc lòng và ít nhiều thâm hiểu giá trị cùng vị trí của kinh này trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Đối với Việt Nam ta, cho đến nay, Tâm kinh Bát nhã vẫn là một bài nhật tụng được chuyên trì nhiều nhất... Tôi đã mạo muội viết thêm bản chú giải của mình. Bản chú giải này thuộc phần một. Phần hai của tập này chỉ gồm các bản văn vừa kể trên. Phần ba dành riêng để chú thích, chỉ dẫn và bản so sánh từ điển thuật ngữ Phạn, Hán, tây tạng, Anh, để các thiện tri thức tiện tra cứu. (H.T. THÍCH TRÍ THỦ)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes