IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Continue Reading

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

Lục Tự Đại Minh – OM MANI PADME HUM

Biên khảo

Lục Tự Đại Minh – OM MANI PADME HUM

No Comments 22 January 2012

Xin giới thiệu với các bạn các bài viết về thần chú vĩ đại Om mani padme hum: Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”.

Continue Reading

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU-ÂM

Biên khảo

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU-ÂM

No Comments 22 January 2012

Tất cả chư Phật kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thế giới này là để khai thị cho ta con đường giải thoát khỏi nỗi đau khổ này. Để đạt được mục tiêu là sự Giác ngộ, một hành giả cần phải phát triển trí tuệ và những phẩm tính của Đức Phật. Trong giai đoạn phát triển, hành giả tu tập Bồ Tát hạnh nương tựa vào chư Phật và Bồ Tát để nhận được những giáo lý, sự ban phước, gia hộ và quán đảnh của các Ngài...

Continue Reading

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT(VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

SNPG: NHỮNG MẪU CHUYỆN LINH ỨNG QUÁN THẾ ÂM

Pháp giảng audio

SNPG: NHỮNG MẪU CHUYỆN LINH ỨNG QUÁN THẾ ÂM

No Comments 22 January 2012

Sách Nói Phật Giáo: NHỮNG MẪU CHUYỆN LINH ỨNG QUÁN THẾ ÂM

Continue Reading

SNPG: TỬ THƯ TÂY TẠNG

Pháp giảng audio

SNPG: TỬ THƯ TÂY TẠNG

No Comments 22 January 2012

Sách Nói Phật Giáo: TỬ THƯ TÂY TẠNG

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes