Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

0 Comments 07 November 2011

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH – No.1482 (Tr.559 – Tr.563)

ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA

SÁM HỐI HUYỀN VĂN

* * *

Việt dịch : HUYỀN THANH

* * *

Tịnh khẩu Chân Ngôn:

Aùn_ Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, sa bà ha

OMÏ  TURE  TURE  MAHÀ  TURE  TUTTURE  SVÀHÀ

Tịnh Thân Chân Ngôn:

Aùn _ đa lị, đa lị, đốt đa lị, đốt đốt đa lị, sa bà ha

OMÏ  TÀRE  TÀRE  TUTTÀRE  TUTTUTTÀRE  SVÀHÀ

Tịnh Thủ ( Bàn tay ) Chân Ngôn:

Aùn _ Trụ khư la dã, sa bà ha

OMÏ  SUKARÀYA  SVÀHÀ

(Các phần trên đều niệm 3 biến)

Vào Đàn ba lễ (Trước tiên đủ số, quỳ gối, thắp hương, đứng dậy bưng lò, tưởng là)

Chí Tâm tín lễ Chuẩn Đề Đại Bồ Tát trụ Diệu Nguyệt Luân Tam Ma Địa, mặt tròn như trăng đầy, thần phần có 18 cánh tay, hiện Từ Bi, ngồi đài sen, cầm vật báu, thể đeo châu Anh Lạc, lồng ngực đề chữ Vạn có 8 vị Đại Bồ Tát vây quanh hộ vệ, mở môn Đại Tổng Trì , đều tế độ các Duyên, Nguyện cùng quy về Diệu Chân như lối nẻo của Chính Giác.

(Tưởng xong, quỳ dài, tác Phạn Xướng là)

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh

Đại Hỷ Đại Xả cứu Hàm Thức

Tướng tốt, ánh sáng tự trang nghiêm

Chúng Đẳng chí Tâm quy mệnh lễ

(Nhất Tâm phụng thỉnh)

Nammô thường trụ thập phương Phật

Nammô thường trụ thập phương Pháp

Nammô thường trụ thập phương Tăng

(Mỗi lần đứng, quỳ dài, đốt hương, 3 lần thỉnh một lần cúi đầu . Phía dưới mô phỏng theo điều này)

Nammô Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Cửu Giới Bồ Tát

NamMô Vô Tướng Pháp Giới Bồ Tát

Nammô Phật Đỉnh Đại Luân Bồ Tát

Nammô Bất Động Tôn Vương Bồ Tát

Nammô Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát

Nammô Bất Không Quyến Sách Bồ Tát

Nammô Kim Cương Thủ Bồ Tát

Nammô Y Ca Nhạ Tra Bồ Tát

Nammô Phộc La Nẵng Khế Bồ Tát

Nammô Hý, Mạn, Ca, Vũ Bồ Tát

Nammô Hương, Hoa, Đăng,Đồ Bồ Tát

Nammô Câu, Sách, Tỏa, Linh Bồ Tát

Nammô Ô Xu Sắt Ma Bồ Tát

Nammô Thánh Giáng Tam Thế Bồ Tát

Nammô Chuẩn Đề Hội Thượng Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát

Nammô Tổ Sư Long Thọ Bồ Tát

Nammô Bắc Thần Diệu Kiến Bồ Tát

Nammô Nội Bộ Đại Uy Đỗ Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Thánh Tôn Na Lý Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Đỉnh Hạnh Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Thánh Quân Tra Lị Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Căng Yết La Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Thánh Chế Sất Ca Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô A Lê Trí Mẫu Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Càn Đạt Bà Vương Tướng Chủ Bồ Tát

Nammô Quán Đỉnh Bộ Chủ Bồ Tát

Nammô Uế Tích Kim Cương Bồ Tát

Nammô Minh Xà Sứ Giả Bồ Tát

Nammô Hộ Pháp Chư Thiên, nhất thiết Thánh Chúng

(Thỉnh xong, thưa bạch rằng)

Đệ Tử (Họ Tên…) trì tụng Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Đại Chuẩn Đề Đà La Ni mong cầu Tất Địa. Nguyện xin mười phương Tam Bảo,các Đại Bồ Tát, vô lượng Thánh Chúng gia trì hộ niệm khiến cho tùy ý viên mãn Tất Địa mong cầu.

(Thưa bạch xong, tán rằng)

Thân Phật tràn đầy nơi Pháp Giới

Hiện ngay trước mặt các Quần Sinh

Tùy Duyên phó cảm, theo chẳng trọn

Mà thường ở tòa Bồ Tát này

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Thập Thất Câu Chi Chính Đẳng Giác

(Một bái, phần sau giống như vậy)

Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy

Sắc tướng trắng vàng rất đoan nghiêm

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện thấy Tôn nhan thường cúng dường

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Trên mặt Bồ Tát có ba mắt

Như bốn biển lớn thật lặng trong

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tai Bồ Tát đeo báu trang sức

Mọi thứ thù thắng rất trang nghiêm

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được Nhĩ Thông , nghe Diệu Pháp

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Lồng ngực Bồ Tát hiện chữ Vạn

Như trăng tròn diệu hiển quang minh

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện được Tâm Thông, nghe liễu ngộ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát đội mão hoa trên đỉnh

Trong mão hóa hiện năm Như Lai

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được Từ Tôn ban quán đỉnh

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát khoác áo màu trắng tinh

Sáu Thù đeo thể thật trang nghiêm

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được quần áo khéo giải thoát

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Thân Bồ Tát đeo Châu Anh Lạc

Tay, ngón đeo vòng báu trang nghiêm

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện đủ băm hai (32) tướng Như Lai

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát  ngồi thẳng trên hoa sen

Lớn cao chẳng động tựa núi vàng

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện sau sẽ ngồi tòa Bồ Đề

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Mọi chi phần trên thân Bồ Tát

Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện được Từ Quang đến hộ niệm

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát kết Ấn Thuyết Pháp

Biểu thị khéo nói tất cả Pháp

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện được các Pháp đều thông đạt

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm Phướng báu diệu

Biểu thị Thế Gian là Tối Thắng

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện con hay dựng Phướng Đại Pháp

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát kết Ấn Thí Vô Úy

Dìu dắt chúng sinh bị hiểm nạn

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con mau lìa sự đáng sợ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm hoa sen diệu

Biểu thị sáu căn thường thanh tịnh

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con lìa dơ (ly cấu) như hoa sen

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm kiếm Trí Tuệ

Hay chặt trói buộc của phiền não

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con chặt đứt Tham, Sân, Si

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Taybồ Tát cầm bình Táo Quán (rưới vảy)

Tuôn nước Cam Lộ thấm chúng sinh

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con thường được Phật quán đỉnh

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát cầm tràng hoa màu nhiệm

Mọi thứ trang điểm thật thù thắng

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện con được buộc lụa Diệu Pháp

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát cầm sợi dây Kim Cương

Khéo hay dẫn nhập vào tất cả

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con được vào Pháp tương ứng

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm quả Thiên Diệu

Biểu thị viên thành quả Bồ Đề

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con rộng tu các quả lành

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát cầm bánh xe tám căm

Uy quang chiếu diệu khắp Tam Giới (3 cõi)

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con thường chuyển Đại Pháp Luân

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm cây búa lớn

Hay phá Pháp Bất Thiện bền chắc

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con đập nát núi Nhân Ngã (Người và Ta)

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm Loa Đại Pháp

Âm thanh chấn động ba ngàn cõi

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con hay nói tất cả Pháp

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát cầm móc câu Kim Cương

Khéo hay câu triệu khắp tất cả

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con thành tựu Pháp Câu Triệu

Chí Tâm Đỉnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm Bình Như Ý

Tuôn ra Tạng báu với Kinh Điển

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con thọ dụng thường như ý

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm chày Kim Cương

Tám Bộ Trời Rồng đều quy ngưỡng

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con điều phục kẻ khó phục

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Tay Bồ Tát cầm Kinh Bát Nhã

Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y

Nguyện con không Thầy tự nhiên ngộ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại  Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Bồ Tát cầm viên ngọc Ma Ni

Hào quang tròn trắng không tỳ vết

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y

Nguyện Tâm Địa con luôn lanh lợi

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại  Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

Phật Mẫu Tôn Na Đại Bồ Tát

Hiện mười tám tay ngồi trên Đàn

Tám Đại Bồ Tát hộ tám phương

Đệ Tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thất Câu Chi Phật Mẫu Tôn Na Bồ Tát Ma Ha Tát

(Các Vị bên trên tùy theo Kệ giải Tướng , Lễ, Thời. Tác Quán chỉ giữ lấy Bản Tôn đầy đủ tướng tốt, 177 Câu Chi số Phật đồng thời biểu hiện nhận sự kính lễ của ta. Phàm Bản Tôn thì nên quán một thân 18 cánh tay, có 8 vị Đại Bồ Tát vây quanh 8 phương. Còn lại tùy Kệ tác quán, quan trọng là bàn tay cầm vật gì).

 

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Giáo Chủ Vô Tướng Pháp Giới Bồ Tát Ma Ha Tát

(Trước tiên xướng Kệ , sau đó đỉnh lễ. Còn lại mô phỏnh theo điều này)

Vô Tướng Pháp Giới Đại Bồ Tát

Ba mươi hai tướng trang nghiêm khắp

Thân phần trần sát hóa chúng sinh

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Phật Đỉnh Đại Luân Bồ Tát Ma Ha Tát

Phật Đỉnh Đại Luân Đại Bồ Tát

Ba đầu sáu tay hiện uy thần

Nghiêm trì khí trượng phục (Giáng phục) Tà Ma

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Bất Động Tôn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

Bất Động Tôn Vương Đại Bồ Tát

Tỳ Lô Giá Na Phật hóa thân

Taycầm kiếm, dây hộ Luân Đàn

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Quán Tự Tại Đại Bồ Tát

Liên Hoa Bộ Chủ Tối Thắng Vương

Tầm Thanh Cứu Khổ Đại Từ Bi

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bãn Tôn Giáo Chủ Bất Không Quyến Sách Bồ Tát Ma Ha Tát

Bất Không Quyến Sách Đại Bồ Tát

Tỵ Hư Hỏa Diễm Đỉnh Long Vương

Hóa Thân của Bồ Tát Quán Aâm

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát

Đại Lực Phẫn Nộ Trì Minh Vương

Khéo hay điều phục các Ma ác

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Y Ca Nhạ Tra Bồ Tát Ma Ha Tát

Y Ca Nhạ Tra Đại Bồ Tát

Thân lớn màu xanh, áo da voi

Chẳng ngược Bản Thệ hộ Chuẩn Đề

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Phộc La Nẵng Khế Bồ Tát Ma Ha Tát

Phộc La Nẵng Khế Đại Bồ Tát

Hiện uy lực lớn khiển (Sai khiến) Long Thần

Lại hay trừ độc cứu chúng sinh

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Hý Mạn Ca Vũ Bồ Tát Ma Ha Tát

Hý Mạn Ca Vũ Đại Bồ Tát

Hành Cương Bộ Đẩu (Các sao Thiên Cương Bắc Đẩu) trấn chín châu

Trừ sạch nghiệp ác, đuổi Tà Ma

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Hương Hoa Đăng Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát

Hương Hoa Đăng Đồ Đại Bồ Tát

Thơm lừng chiếu diệu khắp bốn phương

Các Tà nghe thấy đều khép nép

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Câu Sách Tỏa Linh Bồ Tát Ma Ha Tát

Câu Sách Tỏa Linh Đại Bồ Tát

Taycầm Pháp Khí trấn Bắc phương

Quần Ma, Quỷ ác đều ẩn nấp

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Cam Lộ Quân Tra Lị Bồ Tát Ma Ha Tát

CamLộ Quân Tra Lị Đại Bồ Tát

Gia trì nước Pháp, tĩnh Đàn Trường

Tịch trừ  Ma Chướng hộ Hành Nhân

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Ô Xu Sắt Ma Bồ Tát Ma Ha Tát

Ô Xu Sắt Ma Đại Bồ Tát

Tiêu trừ uế ác, tịch Quần Ma

Chốn Tịnh, Bất Tịnh đều hiện thân

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh Giáng Tam Thế Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Giáng Tam Thế Đại Bồ Tát

Đại Lực Phẫn Nộ Trì Minh Vương

Khéo hay giáng phục các Ma ác

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại  Bi Ngã Đẳng Tổ Sư Long Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát

Tổ Sư Long Thọ Đại Bồ Tát

Mở Tạng Trì Minh độ chúng sinh

Được nghe Diệu Pháp, cảm ân Tổ

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Hộ Pháp Bắc Thần Diệu Kiến Bồ Tát Ma Ha Tát

Bắc Thần Diệu Kiến Đại Bồ Tát

Thân hiện năm Trụ Kim Cương Thần

Taycầm kiếm báu phục Yêu Ma

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Nội Bộ Đại Uy Đổ Tướng Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Đại Uy Tướng Chủ Đỗ Bồ Tát

Nội Đàn Giáo Chủ hộ Chuẩn Đề

Bay nhảy (Phi đằng) chín Địa hiển Thần Thông

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Nội Bộ Tướng Chủ Thánh Tôn Na Lý Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Tôn Na Lý Đại Bồ Tát

Ba đầu sáu tay hiện ánh vàng

Từ Bi cứu khắp Đại Càn Khôn

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Đỉnh Hạnh Tướng Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Đỉnh Hạnh Tướng Chủ Đại Bồ Tát

Thống lãnh Chư Chân hộ Chuẩn Đề

Taycầm gậy báu phục Yêu Ma

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Bản Tôn Giáo Chủ Thánh Quân Tra Lị Tướng Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Quân Tra Lị Đại Bồ Tát

Ngoại Đàn Hộ Pháp trải uy linh

Taycầm cây Kích trấn Đàn Trường

Đệ tữ một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thánh Căng Yết La Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Căng Yết La Đại Bồ Tát

Taycầm Quả Báu độ chúng sinh

Tầm Thanh Tiếp Dẫn Đại Từ Bi

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thánh Chế Sất Ca Bồ Tát Ma Ha Tát

Thánh Chế Sất Ca Đại Bồ Tát

Phẫn Nộ Diệu Tướng chấn tám phương

Lòng son (Xích Tâm) rực lửa trăm Tà sợ

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi A Lê Trí Mẫu Bồ Tát Ma Ha Tát

A Lê Trí Mẫu Đại Bồ Tát

Năm trăm Thần Linh Thuộc (giòng tộc Thần Linh) giáng sinh

Aùi Tử Chân Đồng tùy thân Thánh

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Quán Đỉnh Bộ Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát

Quán Đỉnh Bộ Chủ Đại Bồ Tát

Rộng ban Cam Lộ thấm chúng sinh

Mười phương Thiện Tín đều thấm sũng

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Uế Tích Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát

Uế Tích Kim Cương Đại Bồ Tát

Dọc ngang biến hóa phục Tà Ma

Đất nước gió lửa đều hiện hình

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Minh Xà Sứ Giả Bồ Tát Ma Ha Tát

Minh Xà Sứ Giả Đại Bồ Tát

Thiên Y (Thuốc của cõi Trời) Nội Viện hiển uy linh

Tiêu tai trừ độc cứu chúng sinh

Đệ tử một lòng quy mệnh lễ

Chí Tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Hộ Pháp chư Thiên nhất thiết Thánh Chúng

Hộ Pháp chư Thiên các Thánh Chúng

Mười phương vây quanh hộ Luân Đàn

Chẳng quên Tự Bộ, giỡn Aán Minh

Giúp con xiển dương Pháp Chuẩn Đề

Cúi lạy quy y Tô Tất Địa

Đầu mặt đỉnh lễ bảy Câu Chi

Nay con xưng tán Đại Chuẩn Đề

Nguyện xin Từ Bi thương gia hộ

Nẵng mô tát đá nẫm, tam miệu tam bồ đà, câu chi nẫm. Đát điệt đà : Án, chiết lị chủ lị, chuẩn đề, sa phộc hạ

(Hoặc 1 hoặc 3 hoặc 7 biến đồng ra khỏi Đàn. Nếu tại Quán Đường thì trì 108 biến)

NAMO  SAPTÀNÀMÏ  SAMYAKSAMÏBUDDHA  KOTÏINÀMÏ

TADYATHÀ : OMÏ  CALE  CULE  CUNÕDHE   SVÀHÀ

Nguyện Phật Từ Bi cầu sám hối

Chí Tâm Sám Hối

Đệ tử (Họ Tên…) từ vô thủy đến nay trải qua nhiều Đại Kiếp. Do mê lầm Vô Ngã Giác nên tính có Ta Người. Thường duyên theo Ngã Sở, Căn, Trần tạo nhiễu. Thức ám bôn ba cột buộc lay động thân tâm giống như điện chuyển. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thanh tịnh một niệm chẳng Giác. Trái lại gây tạo Lục Sư, ăn trộm Pháp Vương Tài cộng với giặc Biên Kiến. Giặc đã lớn mạnh ắt phá thành trì Niết Bàn, tán hại Pháp Thân, thiêu đốt Tuệ Mệnh… Tội lỗi như vậy, số nhiều hơn cát bụi, từ mê đến mê, không suy xét đầu cuối.

Nay bắt đầu Giác Ngộ, tự chặt khối lỗi thâm sâu, ngày đêm sợ hãi, thân tâm run rẩy, vĩnh viễn cắt đứt: Mê Giác, tham ái, Ngã Nhân… hợp thành trì Niết Bàn, quy về nước An Lạc. Dùng Vô Ngã Giác (sự hiểu biết Vô Ngã) giáng phục Lục Sư (6 luận thuyết Ngoại Đạo), lấy Pháp Vương Tài (Tài sản của Pháp Vương), nạp 3 Kiên Tạng (3 Tạng bền chắc), nuôi dưỡng Tuệ Mệnh, tăng ích Pháp Thân, thắp đèn Pháp Tính, thường chiếu vô tận. Hạnh Nguyện Sự Lý, Trần Giới chẳng nghịch. Thề sẽ hoằng hộ 3 báu 3 Thừa. Tội của Mê Giác tùy Sám tiêu trừ.

Nguyện từ ngày nay cho đến Bồ Đề, niệm niệm kiên cố, niệm niệm tinh tiến, thân tâm tự tại, biện thuyết vô ngại, ở trong một niệm đủ Nhất Thiết Trí. Nên biết Rốt ráo Không Tịch  mà thường độ thoát tất cả chúng sinh đồng chứng Niết Bàn. Chẳng dùng Niết Bàn làm chỗ Chứng.

ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG DIỆT TỘI CHÂN NGÔN:

Nam mô tất địa lý dã địa vĩ ca nẫm, đát đá nghiệt đá nẫm. Aùn, vi la chỉ, vi la chỉ, ma ha chước yết la, bạch nhạ bạch tức lị, tát đỏa tát đỏa, sa la để, sa la để, đát la lị, đát la lị, vĩ đá ma nĩnh, tam bát tả nĩnh, đát la ma ni tất đa, nghiệt lị dã, đát lãm diễm, sa bà ha

NAMAHÏ  STRYIDHVIKANÀMÏ  TATHÀGATÀNÀMÏ

AMÏ – VIRAJI  VIRAJI – MAHÀ  CAKRA  VAJRI _ SATA  SATA – SARATE  SARATE – TRAYI  TRAYI – VIDHAMANI  SAMÏBHAMÏJANI  – TRAMATI  SIDDHA – AGRIYE  TRÀMÏ – SVÀHÀ

Sám hối xong. Chí Tâm quy mệnh lễ Thường Trụ Tam Bảo.

 

Chí Tâm phát nguyện:

Nguyện điều con tu hành

Tất cả các Quả lành

Lễ niệm quy lực Sám

Hồi thí các Hữu Tình

Xa lìa khổ ba cõi (Tam Giới)

Mau chứng nơi Niết Bàn

Hồi hướng Ngã Sở Cầu (sự mong cầu của con)

Trợ thành Thắng Tất Địa

Phát nguyện, hồi hướng xong. Chí Tâm quy mệnh Thường Trụ Tam Bảo 

Quy y các Như Lai (4 câu 1 bái)

Năm Trí, mười Thân Phật

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng vào Kim Cương Giới

Quy y Tối Thượng Thừa

Du Già Bí Mật Giáo

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng vào Kim Cương Giới

 

Quy y Bấy Thoái Chuyển

Đại Bi Bồ Tát Tăng

Nguyện cùng các chúng sinh

Đồng vào Kim Cương Giới

 

Quy y Tam Bảo xong

Các Công Đức có được

Hồi thí các Hữu Tình

Cùng thành Đạo Vô Thượng

Như trên đỉnh lễ Đại Chuẩn Đề Bồ Tát Phần (Thiêu Đốt) Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn . Công Đức viên mãn, nhân lành vô hạn, rải thấm Sa Giới, hòa khắp Thánh Chúng

(Hành Giả vào Quán, lúc tụng trì thời trước tiên nên biết rõ chư Phật, Chúng Sinh và Ta. Tâm này đồng một viên minh.

Bền vững tìm tòi hoành biến.Một niệm hiện tiền đầy đủ Vô Diệt, Vô Nhị, Vô Biệt mà thường an trụ cảnh giới thâm sâu. Nhớ đem lại sự an vui cho chúng Hữu Tình. Dùng 3 Mật tương ưng mà tác Tất Địa.

Xong nơi bày Quán trong Trì niệm , tuy có nhiều nhưng chẳng vượt qua tiếng của chữ Phạn, Tướng chung Tướng riêng.

Lại nữa xa lìa Năng Quán, Sở Quán, Năng Trì, Sở Trì , một sự một Lý đều là Lý Cảnh bí mật chẳng thể luận bàn. Hành trì như vậy mà  Phật Quả chẳng tròn, tội chướng chẳng diệt, Tất Địa chẳng thành ư?!…)

 

HẾT

 

Thuận Trị, Nhâm Thìn, Quý Hạ (Cuối mùa hè)

Đệ Tử ĐỈNH KHIÊM Pháp Danh HOẰNG TUỆ

từ Mân Trung Tam Sơn chân thành mô phỏng HUÂN MỘC ghi khắc lần nữa

17 tháng 06 năm 2004

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes