KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM ĐẠI HIỀN BỒ TÁT THỨ MƯỜI CHÍN

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM ĐẠI HIỀN BỒ TÁT THỨ MƯỜI CHÍN

No Comments 14 November 2011

- Thế Tôn! Chúng con muốn thủ hộ kinh này, theo lời Phật dạy hàng Bồ-Tát chúng con vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong đời Mạt-Pháp sau tu tập theo pháp môn phương tiện của giáo môn Mật-Tông, mà đến đây cầu Phật nạp thọ lời thỉnh cầu của chúng con, lưu bố kinh điển này trong hằng hà sa cõi nước được chỗ tiện lợi. Con nay thuyết Trì-Cú thần chú rằng: "A tri hòa tri na tri cu na tri, đế lệ sa la ba đề, A na ba đề, ba na đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni sĩ Lâm bộ Lâm".

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC THỨ MƯỜI TÁM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC THỨ MƯỜI TÁM

No Comments 14 November 2011

- Thế Tôn! Hàng thượng thủ Bồ Tát này đã từng cúng dường vô lượng vô biên công đức Phật, đã làm những Mật Hạnh khó làm, đã tu những pháp khó tu, đã từng theo các đức Phật học hỏi những môn học thâm áo, trí huệ siêu bạt khó ai sánh bằng. Chúng con hàng sơ học A-La-Hán làm sao có thể tận cùng được những món biện tài nhạo thuyết mạnh nhanh, chất chứa vô lượng tạng báu của chư Như Lai. Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi chỉ dạy phân biệt công đức mà chư Lịch Đại Bồ Tát đã làm được, và so sánh những nhơn duyên trọn lành trọn sáng để chúng con noi theo tu mau chóng thành tựu đạo Bồ-Đề.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes