ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Biên khảo, Học Phật

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

No Comments 08 November 2011

Pháp sư Thánh Nghiêm sẽ cho chúng ta biết về vị Bồ-tát này. Đồng thời để giúp cho những ai sẵn có niềm tin rồi, càng tin sâu hơn, thành khẩn hơn. Còn như những ai chưa tin, qua đây phát khởi lòng tin với “Quán Thế Âm Bồ-tát”. Pháp sư Thánh Nghiêm đã từng tự trình bày một cách rõ ràng, tỉ mỉ về vị Bồ-tát này qua năm mục: 1. Nguồn gốc của Quán Thế Âm Bồ-tát - 2. Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ-tát - 3. Sự thị hiện của Quán Thế Âm Bồ-tát - 4. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ-tát - 5. Pháp môn của Quán Thế Âm Bồ-tát.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes