ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

No Comments 07 November 2011

Chí Tâm Sám Hối: Đệ tử (Họ Tên…) từ vô thủy đến nay trải qua nhiều Đại Kiếp. Do mê lầm Vô Ngã Giác nên tính có Ta Người. Thường duyên theo Ngã Sở, Căn, Trần tạo nhiễu. Thức ám bôn ba cột buộc lay động thân tâm giống như điện chuyển. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thanh tịnh một niệm chẳng Giác. Trái lại gây tạo Lục Sư, ăn trộm Pháp Vương Tài cộng với giặc Biên Kiến. Giặc đã lớn mạnh ắt phá thành trì Niết Bàn, tán hại Pháp Thân, thiêu đốt Tuệ Mệnh… Tội lỗi như vậy, số nhiều hơn cát bụi, từ mê đến mê, không suy xét đầu cuối...

Continue Reading

CHUẨN ĐỀ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Kinh điển, Nghi quỹ

CHUẨN ĐỀ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

No Comments 07 November 2011

Đại Đà La Ni này được chư Phật 3 đời đã nói, đang nói, sẽ nói mà Đức Thích Ca của Ta cũng nói như vậy nhằm giúp cho chúng sinh được lợi lạc, được vào Bồ Đề vậy. Phàm tất cả chúng sinh chưa gieo hạt giống căn lành, không có Bồ Đề Phần mà hay trì tụng 3 biến ắt sẽ sinh mầm giống căn lành và có được phần của Bồ Đề. Nếu là Bồ Tát Xuất Gia trong đời này mong cầu Tất Địa Xuất Thế thì Định Tuệ hiện tiền, chứng Địa Ba La Mật, viên mãn Vô Thượng Bồ Đề. Nếu là Bồ Tát Tại Gia trong đời này mong cầu sẽ sinh vào cõi Trời hoặc làm Nhân Vương, gần gũi Thánh Hiền, chư Thiên ủng hộ, trọn đời không có tai hoạnh, tâm không lo buồn hoặc muốn diệt trừ 5 nghịch, 10 ác và tất cả tội nặng...

Continue Reading

PHẬT THUYẾT TRÌ MINH TẠNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO TÔN NA BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

PHẬT THUYẾT TRÌ MINH TẠNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO TÔN NA BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH

No Comments 07 November 2011

Bấy giờ, Đức Phật dạy rằng: “Đại giáo Du Già của Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai này, nếu có người trai lành nào vui muốn tu tập các Pháp Thành Tựu thì nên dựa vào Pháp Đại Minh của Tôn Na Bồ Tát (Cunõdhe Bodhisatva). Ở trong giáo ấy, một lòng chuyên chú tinh cần tu tập ắt mọi sự nguyện cầu không có gì không thành tựu. Nếu có Hành Nhân muốn làm Pháp Thành Tựu Thù Thắng Tối Thượng. Trước tiên ở bên bờ biển lớn, tụng Đại Minh Căn Bản Chú của Tôn Na Bồ Tát và làm 6 Lạc xoa cái tháp bằng cát. Khi đủ số lượng rồi thì mọi việc mong cầu ắt được thành tựu...

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

Biên khảo

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

No Comments 07 November 2011

Tổng Nhiếp 25 Bộ Đại Man Trà La Ấn: Đem 2 ngón vô danh, 2 ngón út cùng cài chéo nhau bên trong. Duỗi thẳng 2 ngón giữa cùng vịn nhau, 2 ngón trỏ phụ ở lóng thứ nhất của 2 ngón giữa, 2 ngón cái cùng vịn lóng giữa của 2 ngón vô danh. Nếu có Triệu Thỉnh thì đưa 2 ngón trỏ qua lại. Đức Phật nói:” Chú và Ấn này hay diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội nặng, thành tựu công đức của tất cả Pháp trắng. Tác Pháp này chẳng kể tại gia hay xuất gia. Thứ nhất là Đàn Pháp, thứ hai là Pháp Niệm Tụng, thứ ba là Pháp Thành Nghiệm, thứ tư là Pháp Quảng Minh Tự Tại, thứ năm là hàng Trời được đại thần thông...

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

Biên khảo

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

No Comments 07 November 2011

Đức Phật nói:” Nếu cầu thành tựu. Trước tiên, y theo Đàn Pháp, chẳng đồng các Bộ, rộng tu cúng dường. Đào đất, bùn thơm xoa tô để kiến lập. Dùng một mặt gương sạch chưa từng dùng, ở trước tượng Phật, đêm thuộc ngày 15 của tháng, tùy sức cúng dường, đốt An Tất Hương với nước trong sạch.Trước hết nên tịnh Tâm không có sự suy tư, sau đó kết Ấn tụng Chú, chú vào gương 108 biến, dùng cái hộp bọc chứa gương, thường đem theo thân. Sau này muốn niệm tụng chỉ dùng cái gương này đặt ở trước mặt, kết Ấn tụng Chú, y theo gương làm Đàn liền được thành tựu”.

Continue Reading

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH

Biên khảo

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH

No Comments 07 November 2011

Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn suy tư quán sát thương xót các chúng sinh đời vị lai nên nói Pháp Thất Câu Đê Phật Mẫu Tâm Chuẩn Đề Đà La Ni đó. Liền nói Chú là: “Nam mô táp đá nam, tam miệu tam một đà, câu đê nam. Đát điệt tha: Aùn - Chiết lệ, chủ lệ, chẩn đề, sa bà ha” (NAMO SAPTANÀMÏ SAMYAKSÏAMÏBUDDHA KOTÏINÀMÏ TADYATHÀ : OMÏ - CALE CULE CUNÕDHE - SVÀHÀ). Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì đọc tụng Đà La Ni này đủ 80 vạn biến thì vô lượng kiếp tới có gây tạo nhóm 5 Vô Gián, tất cả các tội thảy đều tiêu diệt. Ở nơi sinh ra đều được gặp thẳng các Phật, Bồ Tát. Hết thảy tư cụ tùy ý sung túc, đời đời thường được xuất gia, trì đủ Luật Nghi Tịnh Giới của Bồ Tát. Hằng sinh làm Người, Trời chẳng bị đọa vào nẻo ác,thường là nơi Thủ Hộ của chư Thiên.

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU  SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH

Biên khảo

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH

No Comments 07 November 2011

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thệ Đa thuộc Đại Thành Danh Xưng cùng với chúng Đại Bật Sô, các vị Bồ Tát và 8 Bộ Trời Rồng trước sau vây quanh. Đức Thế Tôn nghĩ thương chúng sinh kém phước nhiều nghiệp ác ở đời vị lai, liền nhập vào Chuẩn Đề Tam Ma Địa (Cunïdhi samàdhi) nói Đà La Ni mà 7 câu đê (7 trăm triệu) Phật đời quá khứ đã nói là: “Ná mạc tát đa nam, tam miệu tam một đà, câu đê nam. Đát nễ dã tha: Aùn - Giả lễ, chủ lễ, chuẩn nê, sa-phộc hạ” (NAMAHÏ SAPTÀNÀMÏ SAMYAKSAMÏBUDDHA KOTÏINÀMÏ TADYATHÀ: OMÏ _ CÀLE CÙLE CUNÏDHE _ SVÀHÀ).

Continue Reading

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI MINH ĐÀ LA NI KINH

Biên khảo

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI MINH ĐÀ LA NI KINH

No Comments 07 November 2011

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavan - Thế Tôn) ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc trong đại thành Danh Xưng.Bấy giờ Đức Thế Tôn suy tư quán sát thương lo cho các chúng sinh đời vị lai nên nói Quá Khứ Thất Câu Đê Chuẩn Đề Như Lai Đẳng Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni cho đến nay Ta cũng nói. Liền nói Đại Minh là: “Ná ma táp đa nam, tam miệu tam bột đà, câu đê nam. Đát điệt tha: Aùn - Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề, sa phộc ha” (NAMO SAPTANÀMÏ SAMYAKSÏAMÏBUDDHA KOTÏINÀMÏ. TADYATHÀ : OMÏ - CALE CULE CUNÕDHE - SVÀHÀ).

Continue Reading

CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU

Biên khảo

CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU

No Comments 07 November 2011

Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundì, Cunïtïi , Cunïdïhi , Kunïdïi , Cunõdhe , Cunde, Cumïdi , Cumïdhe, ‘Suddhe (Trong các tên Phạn này thì 2 tên thường được dùng là Cunõdhe với ‘Suddhe) và được phiên dịch theo các ý nghĩa là Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Giác, Hộ Trì Phật Pháp. Đây là vị Bồ Tát hay hộ mệnh và tế độ các chúng sinh khiến cho ngộ giải Phật Quả. Theo Truyền Thuyết của Ấn Độ thì Cunïtïi hay Cunïdïhi là tên của một Apsara và có ý nghĩa là Nguồn suối nhỏ, cái giếng nhỏ, may mắn, tốt giỏi, người có tài ba lỗi lạc. Theo Truyền Thuyết khác thì Chuẩn Đề (Kunïdïi) là một tên gọi của Durga (Hóa thân của Hắc Mẫu Thiên Kàli )...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes