QUAN ÂM NGŨ BỘ CHÚ – PHẦN II

Biên khảo

QUAN ÂM NGŨ BỘ CHÚ – PHẦN II

No Comments 05 November 2011

Kinh này ghi nhận rằng: “Tất cả chư Phật trong 03 đời kiếp đều do sức trì Chân ngôn này mà mau được thành Chính Giác. Thần chú này là MẪU của vô số Bồ Tát Thánh chúng. Đấy là Đại Thần chú, Đại Minh chú, Vô Thượng chú, Vô Đẳng Đẳng chú. Do đấy mà có tên là Quang Minh Chân ngôn. Chân ngôn này thường được Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai cung kính lễ bái. Khi xưa, trong lúc tu hành hạnh Nhẫn nhục, Tiên nhân Thích Ca Mâu Ni thường tụng Chân ngôn chú này nên từ đỉnh đầu hiện ra trăm ngàn sáng chiếu diệu Tam Thiên Đại Thiên Thế giới mà thành Chính Giác. Vì thế chú này gọi là Quang Minh Chân ngôn”.

Continue Reading

QUAN ÂM NGŨ BỘ CHÚ – PHẦN I

Biên khảo

QUAN ÂM NGŨ BỘ CHÚ – PHẦN I

No Comments 05 November 2011

Từ xưa đến nay trong tất cả Tôn Tượng của chư Phật Bồ Tát trên vùng Á Đông thì hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Aâm thường in nét sâu đậm nhất trong tâm thức của các giáo đồ Phật Giáo Đại Thừa. Hầu như mọi người đều xem Ngài là một bà mẹ hiền luôn ôm ấp một tình thương rộng lớn, luôn đưa mắt theo dõi muôn loài chúng sinh để kịp thời cứu giúp họ vượt qua mọi ách nạn khổ đau và đem đến cho họ niềm an vui hạnh phúc chân thật.

Continue Reading

Ý NGHĨA CỦA OM MANI PADME HUM

Biên khảo

Ý NGHĨA CỦA OM MANI PADME HUM

No Comments 05 November 2011

Mani tượng trưng cho phương tiện và padme tượng trưng cho trí tuệ. Nói cách khác, hai từ này gồm chứa toàn bộ con đường được Đức Phật Guru Thích Ca Mâu Ni khám phá; toàn bộ con đường tiệm thứ dẫn tới giác ngộ. Hai từ này bao gồm toàn bộ con đường dẫn tới Niết bàn – sự giải thoát khỏi đau khổ và nguyên nhân đích thực của đau khổ.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes