KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VIII, PHẨM TỐI SƠ CỔ PHẬT THỨ MƯỜI BẢY

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VIII, PHẨM TỐI SƠ CỔ PHẬT THỨ MƯỜI BẢY

No Comments 03 November 2011

Lúc bấy giờ ngài Thường Cu Lợi Độc Nữ khen ngợi ngài Thánh Quán Tự Tại Bồ-Tát rằng: - Hay thay! Hay thay! sức mạnh đại oai đức của một vị Bồ-Tát Ma Ha Tát ở nơi hiền kiếp hay phát khởi bổn đại thệ nguyện rộng sâu mà các vị Bồ-Tát khác không thể đến được, không thể hành được, không thể hiểu được. Nếu đem so sánh hay cật vấn với các vị Bồ-Tát khác thiệt không ai sánh bằng...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VIII, PHẨM THIÊN NỮ CẬT VẤN THỨ MƯỜI SÁU

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VIII, PHẨM THIÊN NỮ CẬT VẤN THỨ MƯỜI SÁU

No Comments 03 November 2011

Sau khi Phật Mẫu Chuẩn Đề thuyết xong bài kệ vi mật, ngài im lặng vào định Tổng Trì xuất sanh đại thần chú Mật Tạng Liên Trì Bửu Đảnh: Đát diệt tha, y lị my đế, đế lỵ mu đế, lí mỵ đế, nhuyển mê nhuyển ma, rị duệ nạp thử, nạp xoa rị duệ tram, yết ra noa phược, yết ra ca noa thấp tóa ha.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes