KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VII, PHẨM Y BÁO VÀ CHÁNH BÁO THỨ MƯỜI LĂM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VII, PHẨM Y BÁO VÀ CHÁNH BÁO THỨ MƯỜI LĂM

No Comments 02 November 2011

Lúc bấy giờ ngài Sư Tử Hẩu Kim Cang đại Bồ-Tát Ma Ha Tát suy nghĩ rằng: - Nếu chúng sanh có thể nương nhờ vào sức mạnh của đại thần chú Chuẩn-Đề mà tu tập, tức là còn niệm tưởng và ghi nhớ phân biệt. Như vậy các chúng sanh do lẽ nào mà được chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Phật Mẫu Chuẩn Đề biết được tâm niệm của Bồ-Tát, ngài im lặng vào Mật Định Tổng Trì môn tam muội,...

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

No Comments 02 November 2011

Chuẩn Đề công đức tụ - Tịch tịnh tâm thường niệm - Nhất thiết chư đại nạn - Vô năng xâm thị nhơn - Thiên thượng cập nhơn gian - Thọ phước như Phật đẳng - Ngộ thử như ý châu - Định hoạch vô đẳng đẳng. "Khể thủ quy-y Tô-Tất-Đế - Đầu Diện Đãnh Lễ Thất Cu Chi - Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn-Đề - Duy nguyện từ bi thùy gia hộ - Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát điệt tha. Án Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta bà ha, Bộ lâm".

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes