KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VII, PHẨM SƯ TỬ HẨU KIM CƯƠNG BỒ-TÁT THỨ MƯỜI BỐN

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VII, PHẨM SƯ TỬ HẨU KIM CƯƠNG BỒ-TÁT THỨ MƯỜI BỐN

No Comments 01 November 2011

Lúc bấy giờ ngài Sư Tử Kim Cương Bồ-Tát trịch áo bày vai hửu ở giữa chúng hội bước ra đãnh Lễ Phật, đi nhiễu ba vòng, quỳ xuống chấp tay mà bạch rằng: Thế Tôn! Chúng con nghe Phật nói về những Mật-Nghĩa Đà Ra Ni phương tiện giúp cho chúng sanh được nhiều điều lợi ích. Nay xin Thế Tôn dẫn giải cho chúng con được hiểu biết Thủy Tổ loài người là ai? Thủy Tổ phiền nảo là ai? Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con và chúng sanh đời sau được dứt sự nghi lầm.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI, PHẨM TẾ ĐỘ NHÀ BIỆN BÁC TA-MA-SA THỨ MƯỜI BA

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI, PHẨM TẾ ĐỘ NHÀ BIỆN BÁC TA-MA-SA THỨ MƯỜI BA

No Comments 01 November 2011

Lúc bấy giờ lão Tôn Sư Duyệt Bát muốn tranh chấp việc cúng dường và phá hoại công hạnh của Phật, nên lão Tôn Sư cùng với Thất Đạo Tinh Quân gồm có: một là Hồng Đạo Tinh Quân, hai là Hoàng Đạo Tinh Quân, ba là Bạch Đạo Tinh Quân, bốn là Xích Đạo Tinh Quân, năm là Thanh Đạo Tinh Quân, sáu là Hắc Đạo Tinh Quân, bảy là Trợ Đạo Tinh Quân cùng nhau kéo đến rừng Ô Ta chủ ý muốn phân cao thấp với Phật Mẫu Chuẩn Đề...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI, PHẨM BỒ TÁT CÚNG DƯỜNG THỨ MƯỜI HAI

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI, PHẨM BỒ TÁT CÚNG DƯỜNG THỨ MƯỜI HAI

8 Comments 01 November 2011

Lúc bấy giờ vào tiết mùa xuân. Tại rừng Ô Ta, đức Phật Mẫu Chuẩn Đề cùng với mười lăm nghìn vị đại A-La-Hán đều cư trú an lành. Các vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-Tát vây quanh cúng dường thưa hỏi những duyên sự chưa được giải đáp. Khi ấy có đại thần của vua Lãm Vương cầm đầu là ông Tuệ Mạng đem thức ăn vật uống đến cúng dường trong buổi thuyết pháp đầu tiên tại rừng Ô-Ta. Ông Tuệ Mạng sau khi thiết lễ cúng dường xong rồi bạch Phật rằng: "...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI,  PHẨM TẾ ĐỘ TỲ KHEO DIÊM ĐÊ RA THỨ MƯỜI MỘT

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN VI, PHẨM TẾ ĐỘ TỲ KHEO DIÊM ĐÊ RA THỨ MƯỜI MỘT

No Comments 01 November 2011

Lúc bấy giờ Phật Mẫu Chuẩn Đề cùng với bốn bộ chúng an trú trong Mật Định Tam Muội Tổng Trì vào lúc giữa đêm. Tỳ Kheo Diêm Đê Ra thân thể đầy máu, các vết thương trên người ông quá nặng té xuống ngất xỉu giữa pháp hội. Ngài Chiết Độc Hành Giả đỡ Tỳ Kheo Diêm Đê Ra, rồi dùng sức thần thông phương tiện thu hết máu độc và truyền vào người ông một luồng dương khí cực thịnh khiến cho ông lần hồi tỉnh lại...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes