GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Bồ tát truyện

GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

No Comments 30 November 2011

Nanin, một thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868, 1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nanin mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư ngồi nhìn trong tách tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa:- Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa. - Ông giống như cái tách này. - Nanin nói: - Ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước?

Continue Reading

TU THEO HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

Biên khảo

TU THEO HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

No Comments 30 November 2011

...Trong cuộc sống hàng ngày, nếu Phật tử chúng ta làm một nghề thường hay gần gũi những nơi ăn chơi khách sạn, nhà hàng, thì phải luôn tịnh niệm, thể hiện một nhân cách sống như hoa sen trong bùn nhơ mà chẳng hôi tanh. Đừng để dục lòng với những vọng niệm làm chủ lấy ta, thì lúc ấy đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ở bên hộ lực cho ta vượt qua tất cả những thứ ô nhiễm phàm tục.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM ĐẠI HIỀN BỒ TÁT THỨ MƯỜI CHÍN

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM ĐẠI HIỀN BỒ TÁT THỨ MƯỜI CHÍN

No Comments 14 November 2011

- Thế Tôn! Chúng con muốn thủ hộ kinh này, theo lời Phật dạy hàng Bồ-Tát chúng con vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong đời Mạt-Pháp sau tu tập theo pháp môn phương tiện của giáo môn Mật-Tông, mà đến đây cầu Phật nạp thọ lời thỉnh cầu của chúng con, lưu bố kinh điển này trong hằng hà sa cõi nước được chỗ tiện lợi. Con nay thuyết Trì-Cú thần chú rằng: "A tri hòa tri na tri cu na tri, đế lệ sa la ba đề, A na ba đề, ba na đề, ba na đề, ba na ca hòa ni, ma ha ca hòa ni sĩ Lâm bộ Lâm".

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC THỨ MƯỜI TÁM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IX, PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC THỨ MƯỜI TÁM

No Comments 14 November 2011

- Thế Tôn! Hàng thượng thủ Bồ Tát này đã từng cúng dường vô lượng vô biên công đức Phật, đã làm những Mật Hạnh khó làm, đã tu những pháp khó tu, đã từng theo các đức Phật học hỏi những môn học thâm áo, trí huệ siêu bạt khó ai sánh bằng. Chúng con hàng sơ học A-La-Hán làm sao có thể tận cùng được những món biện tài nhạo thuyết mạnh nhanh, chất chứa vô lượng tạng báu của chư Như Lai. Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi chỉ dạy phân biệt công đức mà chư Lịch Đại Bồ Tát đã làm được, và so sánh những nhơn duyên trọn lành trọn sáng để chúng con noi theo tu mau chóng thành tựu đạo Bồ-Đề.

Continue Reading

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Biên khảo, Học Phật

ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

No Comments 08 November 2011

Pháp sư Thánh Nghiêm sẽ cho chúng ta biết về vị Bồ-tát này. Đồng thời để giúp cho những ai sẵn có niềm tin rồi, càng tin sâu hơn, thành khẩn hơn. Còn như những ai chưa tin, qua đây phát khởi lòng tin với “Quán Thế Âm Bồ-tát”. Pháp sư Thánh Nghiêm đã từng tự trình bày một cách rõ ràng, tỉ mỉ về vị Bồ-tát này qua năm mục: 1. Nguồn gốc của Quán Thế Âm Bồ-tát - 2. Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ-tát - 3. Sự thị hiện của Quán Thế Âm Bồ-tát - 4. Hình tượng của Quán Thế Âm Bồ-tát - 5. Pháp môn của Quán Thế Âm Bồ-tát.

Continue Reading

ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

Kinh điển, Nghi quỹ

ĐẠI CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT PHẦN TU TẤT ĐỊA SÁM HỐI HUYỀN VĂN

No Comments 07 November 2011

Chí Tâm Sám Hối: Đệ tử (Họ Tên…) từ vô thủy đến nay trải qua nhiều Đại Kiếp. Do mê lầm Vô Ngã Giác nên tính có Ta Người. Thường duyên theo Ngã Sở, Căn, Trần tạo nhiễu. Thức ám bôn ba cột buộc lay động thân tâm giống như điện chuyển. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thanh tịnh một niệm chẳng Giác. Trái lại gây tạo Lục Sư, ăn trộm Pháp Vương Tài cộng với giặc Biên Kiến. Giặc đã lớn mạnh ắt phá thành trì Niết Bàn, tán hại Pháp Thân, thiêu đốt Tuệ Mệnh… Tội lỗi như vậy, số nhiều hơn cát bụi, từ mê đến mê, không suy xét đầu cuối...

Continue Reading

CHUẨN ĐỀ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Kinh điển, Nghi quỹ

CHUẨN ĐỀ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

No Comments 07 November 2011

Đại Đà La Ni này được chư Phật 3 đời đã nói, đang nói, sẽ nói mà Đức Thích Ca của Ta cũng nói như vậy nhằm giúp cho chúng sinh được lợi lạc, được vào Bồ Đề vậy. Phàm tất cả chúng sinh chưa gieo hạt giống căn lành, không có Bồ Đề Phần mà hay trì tụng 3 biến ắt sẽ sinh mầm giống căn lành và có được phần của Bồ Đề. Nếu là Bồ Tát Xuất Gia trong đời này mong cầu Tất Địa Xuất Thế thì Định Tuệ hiện tiền, chứng Địa Ba La Mật, viên mãn Vô Thượng Bồ Đề. Nếu là Bồ Tát Tại Gia trong đời này mong cầu sẽ sinh vào cõi Trời hoặc làm Nhân Vương, gần gũi Thánh Hiền, chư Thiên ủng hộ, trọn đời không có tai hoạnh, tâm không lo buồn hoặc muốn diệt trừ 5 nghịch, 10 ác và tất cả tội nặng...

Continue Reading

PHẬT THUYẾT TRÌ MINH TẠNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO TÔN NA BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

PHẬT THUYẾT TRÌ MINH TẠNG DU GIÀ ĐẠI GIÁO TÔN NA BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH

No Comments 07 November 2011

Bấy giờ, Đức Phật dạy rằng: “Đại giáo Du Già của Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai này, nếu có người trai lành nào vui muốn tu tập các Pháp Thành Tựu thì nên dựa vào Pháp Đại Minh của Tôn Na Bồ Tát (Cunõdhe Bodhisatva). Ở trong giáo ấy, một lòng chuyên chú tinh cần tu tập ắt mọi sự nguyện cầu không có gì không thành tựu. Nếu có Hành Nhân muốn làm Pháp Thành Tựu Thù Thắng Tối Thượng. Trước tiên ở bên bờ biển lớn, tụng Đại Minh Căn Bản Chú của Tôn Na Bồ Tát và làm 6 Lạc xoa cái tháp bằng cát. Khi đủ số lượng rồi thì mọi việc mong cầu ắt được thành tựu...

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

Biên khảo

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

No Comments 07 November 2011

Tổng Nhiếp 25 Bộ Đại Man Trà La Ấn: Đem 2 ngón vô danh, 2 ngón út cùng cài chéo nhau bên trong. Duỗi thẳng 2 ngón giữa cùng vịn nhau, 2 ngón trỏ phụ ở lóng thứ nhất của 2 ngón giữa, 2 ngón cái cùng vịn lóng giữa của 2 ngón vô danh. Nếu có Triệu Thỉnh thì đưa 2 ngón trỏ qua lại. Đức Phật nói:” Chú và Ấn này hay diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội nặng, thành tựu công đức của tất cả Pháp trắng. Tác Pháp này chẳng kể tại gia hay xuất gia. Thứ nhất là Đàn Pháp, thứ hai là Pháp Niệm Tụng, thứ ba là Pháp Thành Nghiệm, thứ tư là Pháp Quảng Minh Tự Tại, thứ năm là hàng Trời được đại thần thông...

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

Biên khảo

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI PHÁP

No Comments 07 November 2011

Đức Phật nói:” Nếu cầu thành tựu. Trước tiên, y theo Đàn Pháp, chẳng đồng các Bộ, rộng tu cúng dường. Đào đất, bùn thơm xoa tô để kiến lập. Dùng một mặt gương sạch chưa từng dùng, ở trước tượng Phật, đêm thuộc ngày 15 của tháng, tùy sức cúng dường, đốt An Tất Hương với nước trong sạch.Trước hết nên tịnh Tâm không có sự suy tư, sau đó kết Ấn tụng Chú, chú vào gương 108 biến, dùng cái hộp bọc chứa gương, thường đem theo thân. Sau này muốn niệm tụng chỉ dùng cái gương này đặt ở trước mặt, kết Ấn tụng Chú, y theo gương làm Đàn liền được thành tựu”.

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes