TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ, PHỔ HIỀN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ, PHỔ HIỀN

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà phước huệ đồng tu, thiện căn tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng, xa lìa vọng niệm, nhất tâm chuyên niệm hồng danh A-Di-Đà-Phật phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh cuộc đời Đức Phật mà được phước huệ trang nghiêm, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHẢN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHẢN

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà tâm bồ đề luôn tăng trưởng. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IV, PHẨM UẾ TÍCH KIM CANG BỒ TÁT THỨ TÁM

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IV, PHẨM UẾ TÍCH KIM CANG BỒ TÁT THỨ TÁM

No Comments 25 October 2011

- Này Thiện Nam Tử! Thiện Nữ Nhơn! Cách đây không xa trãi qua hai tiểu kiếp, tại thế giới Tịnh Điạ, quốc độ Thông Quang, nước tên Ánh sáng tại thành Vương Giả. Vua nước ấy tên là Thanh Diện Vương, hoàng hậu là bà Diệu Liên Hoa xinh đẹp, nhưng tiếc thay bà đã hạ sanh một quái thai mình người đầu Mãng Xà. Lúc ấy vua Thanh Diện Vương hay hung tin, bèn thân hành đến định chém thái tử Mãng Xà, vì vua nghĩ nó là súc sanh yêu nghiệt...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IV, PHẨM TẾ ĐỘ XÀ VƯƠNG U-ĐÔ-RA THỨ BẢY

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN IV, PHẨM TẾ ĐỘ XÀ VƯƠNG U-ĐÔ-RA THỨ BẢY

No Comments 25 October 2011

-Thế Tôn! Vũ trụ này không có tánh ác, tại sao loài người sanh ra có tánh ác? Nếu vũ trụ này có tánh ác, thời tại sao loài người sanh ra không làm ác như nhau, mà lại có người tu hành thiện nghiệp là duyên cớ nào? Cúi xin Đấng Từ Bi cao cả dẫn dạy cho chúng con hiểu rõ được pháp mầu sâu rộng của Phật.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN III, PHẨM TÀM QUÝ THỨ SÁU

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN III, PHẨM TÀM QUÝ THỨ SÁU

No Comments 25 October 2011

- Ngưỡng mong đấng Đại Bi Cứu Thế! Cho tôi được sám rửa lỗi lầm. Tội lỗi của tôi rất nặng, xin đấng Đại Hùng Thế Tôn cứu vớt linh hồn tôi ra khỏi sự đau khổ đang dày vò trong lương tâm tôi không phút giây ngừng nghĩ, ví như cá đã cắn câu. Nay ác tâm của tôi vẫy đầy liệu có thể sám hối được chăng? Kính mong Phật từ bi chỉ dạy những phương pháp lành cho tôi được giải thoát.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes